Streik og praktisk informasjon

Les mer om streikebidrag, sykepenger og ferieavvikling i en streikesituasjon.

sms
Konfliktinfo via sms

Har du registrert mobilnummeret ditt i vårt medlemsregister? Det er lurt. På den måten kan vi sende deg viktig informasjon på SMS i forbindelse med en eventuell streik.

1. Gå til https://medlem.finansforbundet.no og klikk Endre i boksen Personopplysninger.
2. Legg inn mobilnummer.
3. Kryss av for Ønsker SMS
4. Klikk Lagre

Streikebidrag

Under en streik utbetales det ikke lønn, men streikebidrag.

Du som omfattes av konflikten får utbetalt et streikebidrag på inntil 12 G* (kr. 1 123 608,-).Beløpet innebærer at de fleste vil få samme netto utbetaling som om de var i arbeid. Vårt utgangspunkt er at medlemmer som er i streik ikke skal tape på konflikten.

Grunnlaget for beregning av streikebidraget er ordinær månedslønn i april 2018 minus skatt.

En rekke godtgjørelser som for eksempel bonus og engangstillegg tas ikke med. For medlemmer med variabel lønn eller lønn som består av faste og variable komponenter, legges lønnsslippene for perioden februar-april 2018 til grunn for fastsetting av gjennomsnittsgrunnlaget for beregning av streikestøtte.

Årsbonus, engangstillegg eller tilsvarende variable tillegg som er utbetalt i denne perioden regnes ikke med.

Streikestøtte er skattefritt, og det er netto lønn som skal dekkes.

Det trekkes fra et beløp på utbetalt streikestøtte som tilsvarer det individuelle skattetrekk til den som er i streik.

Ved streik vil både lønnsseddel og skattekort innhentes fra det enkelt medlem som er i streik.

Det vil senere blitt gitt mer detaljert informasjon om utregning av streikebidraget og hvilke skjemaer som skal benyttes.

Streikebidraget vil bli utbetalt etter at konflikten er avsluttet.

*12 G (grunnbeløpet) utgjør per 01.05.2017 kr. 1 123 608,-. Grunnbeløpet blir justert for 2018.

Ferie og ferieavvikling

Du har rett til å avvikle ferie som allerede er avtalt før en eventuell streik.

Arbeidsgiver kan verken nekte deg å ta ut fastsatt ferie eller endre tidspunktet for fastsatt ferie.

Dersom du tar ut avtalt ferie under streik anses du ikke som streikende, og du skal motta lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver.

Dersom ferie ikke er avtalt før streik, gjelder ferielovens alminnelige regler, herunder at ferie skal drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i god tid før avvikling.

Når det gjelder feriepenger utbetales dette normalt sett en gang i året (juni). Dersom konflikten varer til utbetalingstidspunktet for feriepenger skal feriepenger likevel utbetales og ansatte skal motta feriepenger på vanlig måte, uavhengig av streik.

Overtidsarbeid

Bedriftene har ikke lov til å pålegge overtidsarbeid som har til hensikt å forbedre arbeidsgivers utgangsposisjon før en arbeidskonflikt starter.

Arbeidsgiver kan ikke fremskynde arbeid som normalt skulle ha blitt utført i streikeperioden. På den annen side så kan heller ikke ansatte nekte å utføre normalt overtidsarbeid før en eventuell streik iverksettes, for å gjøre det vanskelig for arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan pålegge de ansatte normal overtid helt til siste dag før streik.

Det er viktig at du som medlem fortsetter å arbeide som normalt i henhold til gjeldende arbeidsinstrukser og andre relevante bestemmelser i avtaleverket, frem til en eventuell streik iverksettes.

Sykepenger under streik

Vi garanterer at hvis du er tatt ut i streik – og blir syk – så får du samme kompensasjon som dine streikende kolleger.

Det gjelder enten du er syk når streiken begynner eller blir syk i løpet av streiken.

Vi skiller mellom to situasjoner når det gjelder rett til sykepenger:

Sykmeldt når streiken begynner:

Er du tatt ut i streik, men blir sykmeldt av lege før streiken blir iverksatt, har du krav på sykepenger fra NAV under konflikten. Beløpet er begrenset til 6 G.

Arbeidsgiver har ikke plikt til å betale en eventuell differanse mellom sykepenger og full lønn. Og du har ikke krav på streikebidrag.

Vi ønsker ikke at noen medlemmer skal komme dårligere ut enn andre og vi betaler derfor eventuelt mellomlegg mellom sykepenger og streikebidrag – inntil 12 G – i de dagene konflikten varer.

Syk under streik:

Blir du syk mens streik pågår har du ikke krav på sykepenger hverken fra NAV eller arbeidsgiver så lenge konflikten varer. Du har imidlertid krav på streikebidrag. I praksis betyr det at du får samme utbetaling som streikende kolleger.

Hva kan jeg delta på?

Tjenestereiser og kurs: Tjenestereiser innen landets grenser avbrytes ved konfliktens start. Det samme gjelder for kurs som arrangeres av den enkelte bedrift eller av bedriftenes næringsorganisasjoner. Hjemreisen dekkes i slike tilfeller av bedriften.

Ekstern undervisning avvikles som normalt under konflikt. Du har imidlertid ikke krav på lønn eller annen godtgjørelse så lenge konflikten varer, men mottar streikestøtte.

Tjenestereiser, kurs og/eller stipendieopphold i utlandet skal gjennomføres dersom det er påbegynt før konflikt. Ellers skal man avstå fra å delta. Dersom arrangementet ikke har startet, skal du avstå fra å reise og delta i konflikten.

Medlemsarrangementer, sommerfester osv: Arrangementer i regi av forbundet sentralt og lokalt under en streik må utsettes eller avlyses. Som medlem i streik skal du ikke delta i bedriftsinterne arrangementer som sommerfester og lignende aktiviteter – hvis arbeidsgiver velger å gjennomføre disse.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med en tillitsvalgt i din bedrift. Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du på Min Side (login)