Finansoppgjøret: Streik avverget

Finans Norge droppet sitt krav om utvidelse av normalarbeidsdagen til kl. 21. De frafalt også kravet om at rett til 1 time kortere arbeidstid skulle endres fra fylte 64 år til fylte 67 år.

31. mai 2018

Hos Riksmekleren: Direktør i prosessområde arbeidsliv i Finans Norge, Runa Kerr, riksmekler Bjørn Lillebergen og forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Ny lønnstabell

Oppdatert lønnstabell pr. 1. mai 2018 etter vårens hovedoppgjør.

Sjekk hvor mye du tjener på å rykke opp et lønnstrinn eller fem

– Vi har fått gjennomslag for flere av våre økonomiske krav og er enige med arbeidsgiverne om å skape en mer fremtidsrettet beregningsmodell for lønnsoppgjørene, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. Forbundet fastholder at det må være en jevnere fordeling av verdiskapningen i finans.

Se resultatet etter meklingen nedenfor. Du kan også lese hele Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet 2018-2020

Arbeidsgiver frafalt hovedkrav

Finans Norge droppet sitt krav om at rett til 1 time kortere arbeidstid skulle endres fra fylte 64 år til fylte 67 år. De frafalt også kravet om utvidelse av normalarbeidsdagen til kl. 21. Vårt forhandlingsutvalg sto imot presset fra arbeidsgiverne på disse områdene.

Fokus på økonomi

  • Det gis et generelt tillegg til alle per 1. mai 2018 på 1 %, minimum kr 4000 per år
  • Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden
  • Laveste lønnstrinn i finans heves fra kr 286 547 til kr 333 384
  • Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften
  • Lønnsregulativet i finans utvides med 4 trinn på toppen
  • Et partssammensatt utvalg skal drøfte og vurdere den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet innen 31.12.18
  • Partene har som intensjon å enes om å fjerne lønnsregulativet i dagens lønnssystem, slik at det oppnås et trinnløst fastlønnssystem, med nedre og øvre satser. Et partssammensatt utvalg skal komme med et forslag senest 31.12.2018
  • De som midlertidig ansettes direkte gjennom bedriften i 3 måneder eller mer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte
  • Vi har fått med viktige endringer i AFP-vedtektene som sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold

Du som midlertidig ansettes direkte gjennom bedriften i

mer enn 3 måneder

får samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte (Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet)

Likelønn og mer anstendige minstelønnssatser

Finansnæringen har lenge vært en versting på likelønn og har behov for å rette opp urettmessige skjevheter. Det er partene enige om.

– Vi er svært fornøyd med at arbeidsgiverne var positive til automatisk lønnsopprykk ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon, sier Pål Adrian Hellman. – Her fikk vi fullt gjennomslag for vårt krav.

 

barselpermisjon
Gir ekstra lønnsopprykk

Ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.

Les mer på dn.no

Bakgrunnen for kravet er todelt: Statistikkene viser at kvinner faller fra lønnsmessig i forbindelse med graviditet og permisjon. «Finansfedre» tar ifølge statistikken ikke ut mer permisjon enn fedrekvoten. Vi håper at dette vil bidra til å rette opp skjevheter for kvinner og motivere finansfedre til å ta permisjon utover fedrekvoten.

Hellman trekker også frem hevingen av det nederste lønnsnivået. – Dette handler om anstendighet i en næring som går så det suser. Vi er på rett vei, sier han og er fornøyd med at vi fikk løftet minstelønnsnivået med flere trinn enn noen gang før.

Laveste lønnstrinn i finans heves fra kr 286 547,- til

kr 333 218,-

Det handler om anstendighet.

AFP

Partene er blitt enige om en tekst i forhandlingsprotokollen om endringer i AFP. Den innebærer at ansatte kan være uten arbeid (enten ved nedbemanning eller sykdom) i en lengre periode enn før, uten å miste retten til AFP. Dette er i tråd med resultatet i LO/NHO-oppgjøret. Det er gjort et forbehold om at dette godkjennes av departementet.

Endring i ekstra lønn i desember

Arbeidsgiver fikk innfridd sitt ønske om at fastlønnen pr år fordeles likt over 12 måneder, med virkning fra 1.1.19. Dermed blir det likt system i alle bedrifter. De fleste har hatt en ordning med en halv ekstra månedslønn i desember. Lokale ordninger som er basert på 12,5 måneders lønn, endres til nytt system med 12 måneders lønn.

 

I 2019 får du

økt lønn hver måned

i stedet for desembertillegget

For å sikre at dette blir en kostnadsnøytral endring for alle parter fikk Finansforbundet gjennomslag for at fastlønnen skal heves med 0,44 prosent pr 1. januar 2019 for ansatte dette gjelder for. Assurandører på 12,5 måneders lønnssystem blir inkludert. Effekten av dette tillegget skal ikke påvirke lønnsvekst-beregninger ved fremtidige sentrale og lokale oppgjør.

Ordningen har fungert slik at du må være ansatt i desember for å få utbetalt den ekstra halve månedslønnen. Det betyr at tidspunktet for når du slutter i en jobb ikke får negative lønnsmessige konsekvenser.

 

Lønnsoppgjøret forsetter som lokalt oppgjør

Selv om de sentrale forhandlingene nå er avsluttet, betyr ikke det at lønnsoppgjøret er over. Det er nå de lokale oppgjørene starter i bedriftene.

Lokalt oppgjør: De aller fleste får størstedelen av lønnsøkningen fra arbeidsgiveren sin. Her spiller faktorer som blant annet prestasjon, kompetanse og bedriftens lønnsomhet inn. For en gjennomsnittsansatt utgjør dette ca 70 % av lønnsøkningen i løpet av året.

Våre tillitsvalgte drøfter lønnspottens størrelse og fordeling med ledelsen på den enkelte arbeidsplass. Sjekk med tillitsvalgte i din bedrift når dette skjer hos deg.

Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet – endringer merket med fet skrift.

Tidligpensjonstillegg

LO og Finans Norge ble enige om et eget tidligpensjonstillegg som innføres for årene 2019 til 2022. Det er ansatte som er født mellom 1955 og 1960 som nå får dette tillegget. Dette vil også gjelde for Finansforbundet.