Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hvordan vurderer kvinner og menn likestilling i finans?

I april lanserte vi et samarbeid med Equality Check. Så langt har over 600 ansatte fra finansnæringen vurdert sin egen arbeidsplass med tanke på likestilling.  

I gjennomsnitt vurderer både kvinner og menn i finans arbeidsplassen sin bra, med en gjennomsnittskår på hhv 4,13 og 4,26.

«Det blir ikke bedre om ikke toppledelsen fokuserer på det, så eierskapet ligger hos ledelsen og styret.»

Forbundsleder Vigdis Mathisen, til Finansavisen 7. juli 2020.Vigdis Mathisen

Det er imidlertid signifikante forskjeller i hvordan kvinner og menn svarer. Kvinner vurderer gjennomgående at de opplever færre muligheter enn menn. I snitt vurderte kvinner sin arbeidsplass 0,5 poeng dårligere enn menn i alle kategorier.

  • Nesten 40% av kvinner opplever ubevisst diskriminering
  • Tre ganger så mange kvinner som menn sier at foreldrepermisjon reduserer karrieremuligheter
  • Både kvinner og menn sier at ledelsen i mindre grad prioriterer likestilling med tiltak
  • En av ti kvinner sier at de har opplevd seksuell trakassering (11,3%), mot én av 29 menn (3,4%)

Kvinner svarer gjennomgående at de føler seg mindre inkludert, opplever mindre like muligheter og har mindre tro på at de har en fremtid i selskapet sammenlignet med menn.

Videre svarer kvinner at de har en dårligere work/life balance og at foreldrepermisjon i større grad ødelegger karrieren.

Med andre ord; kvinner må ofre mer og har mindre tro på at de kommer til å lykkes til slutt. Det kan tyde på at kost-nytte vurderingen kvinner gjør blir annerledes enn mennenes. Det betyr ikke at kvinner har lavere ambisjoner enn menn.

Det er forskjell på finansansatte og andre

Finansansatte gir gjennomgående noe dårligere skår på alle de ni parametrene sammenlignet med ansatte fra øvrige industrier.

I gjennomsnitt er forskjellen 0,3 poeng (p<0,001), og den største forskjellen sees i at finansansatte i større grad sier de opplever ubevisst diskriminering, at ledelsen i mindre grad prioriterer likestilling, og at de i mindre grad opplever en fremtid i selskapet.  

Tilsvarende funn finnes igjen i 2019-rapporten fra Core og Finansforbundet: Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke? (PDF)

Hva kan gjøres?

Det finnes etterhvert mer og mer kunnskap om hvordan selskaper skal bli bedre på å utnytte potensialet til alle ansatte, uavhengig av bakgrunn. Dette vil øke lønnsomhet, produktivitet, innovasjon og kreativitet i selskapene.

For å bli bedre, må man vite hva som skjer. Alle ansatte kan bidra til å øke datamengde og kunnskap ved å vurdere sin arbeidsplass helt anonymt på Equality Check.