Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Innspill til finansmarkedsmeldingen

Gjennomslag om digital sårbarhet: Norske myndigheter bør følge særlig godt med på cybersikkerhet i norsk finansnæring. Det er ett av våre innspill til finansmarkedsmeldingen 2023.

30. mai: Gjennomslag om digital sårbarhet

Stortingets finanskomité støtter Finansforbundets innspill om det digitale trusselbildet i finanssektoren og tiltak for motvirke digital sårbarhet.

Les mer i innstillingen fra finanskomiteen (stortinget.no)


9. mai: Åpen høring i Stortingets finanskomité

Leder Samfunns- og næringspolitikk Sven Eide, forbundsleder Vigdis Mathisen og spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes.

Se opptak på Stortingets nett-TV – vårt innlegg starter på 09:45


Finansmarkedsmeldingen (regjeringen.no) er et sentralt næringspolitisk dokument som berører mange av de viktigste rammebetingelsene for næringen. I meldingen anerkjenner regjeringen på flere områder den viktige rollen finansnæringen spiller.

Dette er våre viktigste innspill:

Etterlyser likere konkurransevilkår

Finansmarkedsmeldingen omtaler varmt like konkurransevilkår, men er dessverre lite opptatt av arbeidsdelingen mellom bankenes Pilar 1- og Pilar 2-krav.

Finanstilsynet synes ikke å vektlegge det høye norske systemrisikobufferkravet ved fastsettelse av pilar 2-krav. Konsekvensen er at norske banker reguleres strengere enn utenlandske konkurrenter, stikk i strid med regjeringens mål om likere konkurransevilkår fra Hurdalsplattformen.

Cybersikkerhet og outsourcing

Økt satsing på cybersikkerhet er avgjørende for å opprettholde tillit til økt digitalisering.

På samme måte som Finansforbundet tidligere har kritisert utflagging av tjenester, blant annet på grunn av tap av kompetanse, mener vi det er grunnlag for å undersøke nærmere hvilke erfaringer næringen har gjort seg med det å legge for eksempel IKT-funksjoner til land utenfor Norge.

I sin siste rapport om risikovurdering, poengterer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet at lange og uoversiktlige leverandørkjeder øker sårbarheten for angrep.

Dette er spesielt alvorlig gitt finansnæringens rolle som en grunnleggende nasjonal funksjon. Regjeringen bør derfor vurdere behovet for å hente tilbake kritiske funksjoner fra utlandet.

Hvor er kunstig intelligens?

85 % av norske banker og forsikringsselskaper bruker KI-teknologi hver eneste dag. Finansforbundet savner regjeringens tanker om bruken av kunstig intelligens i finansnæringen, og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for både næringen og samfunnet.

Fripoliser mister kjøpekraft: Regjeringen bør følge med

Rundt 330 milliarder kroner er bundet opp i fripoliser og forvaltes i dag med for lav risiko. Finansmarkedsmeldingen omtaler regelverksendringer som skal føre til høyere risiko og økt avkastning.

Finansforbundet støtter forslaget, til tross for usikkerheten om hvordan livselskapene faktisk vil innrette seg. Dagens høyere rentenivåer bør imidlertid gi en pekepinn på det.

Med markedsrenter godt over avkastningsgarantien får pensjonsleverandørene insentiver til å øke risikoen i forvaltningen. Hvis risikotakingen øker som følge av renteoppgangen, er det et godt tegn for at regelverksendringen også vil trekke i riktig retning.

Alternativet vil være uheldig, og innebære at livselskapene lemper risikoen over på fripolisekundene uten at de får glede av økt kjøpekraft.

Det grønne skiftet

Finansnæringens nøkkelrolle for bærekraftig omstilling blir fremhevet i finansmarkedsmeldingen.

Finansforbundet mener at næringen trenger ansatte med sterkere kompetanse på bærekraft, for virkelig å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet.

97 % av Finans Norges medlemsbedrifter etterlyser mer kompetanse på bærekraft, og vi ser noen investeringer fra bransjen selv i kompetansehevende programmer.

Finansforbundet etterlyser mer samarbeid og investeringer inn i de ansattes kompetanse på dette området. Næringen er også avhengig av at bedrifter i andre sektorer har den kompetansen som trengs for å rapportere på bærekraft for å få inn pålitelig data.

Regjeringen må bidra til at vi får et helhetlig kompetanseløft på bærekraft i Norge.

Om Finansmarkedsmeldingen

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder.

Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2022.