Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret: Enighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat. Finansforbundet har i overkant av 870 medlemmer i Virke-området, i hovedsak i inkassobedrifter.

Partene ble enige sent på kvelden 14. april. Les mer på ys.no – men for deg som er medlem i Finansforbundet er det dette som gjelder:

Resultat for funksjonæravtalen:

 • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50,-
 • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere kr 2,- pr time
 • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves ytterligere med kr 3,- pr time
 • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves ytterligere med kr 5,- pr time

I tillegg inngår i oppgjøret heving av lønnstrinn 6 med kr. 3,10 som ble effektuert med virkning 1. februar.

Rammen fordeler seg slik:

Overheng0,7 %
Lønnsgaranti0,3 %
Glidning1,34 %
Generelt tillegg0,16 %
Lavlønnstillegg0,2 %
Spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet og hovedtilllitsvalgt i Lindorff Nina Syvertsen representerte Finansforbundet i forhandlingene.

Fokus på de lavest lønnede

– Vi har fått til et oppgjør med en ramme på linje med frontfaget hvor hovedfokuset har vært på de lavest lønnede, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet.

I år ble det heldigvis rom for et lite generelt tillegg til alle.

– Nå starter de lokale forhandlingene. Da forventer vi at ledelsen i inkassobedriftene er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at alle som har bidratt til å få hjulene til å gå rundt i disse utfordrende tider får ta del i bedriftens verdiskaping og får et anstendig lønnstillegg, sier Sunde.

Ofte stilte spørsmål:

Rammen er en prognose partene blir enige om for lønnsveksten innenfor det enkelte forhandlingsområdet. Av rammen er det bare en mindre del partene blir enige om at alle skal ha. Resten av lønnsveksten foregår ute i virksomheten og er blant annet avhengig av bedriftens resultater og individuelle forhold. Derfor kan lønnsveksten din både bli større eller mindre enn rammen.

Størrelsen på det generelle tillegget må sees i sammenheng med hvor stor lønnsvekst partene i felleskap forventer kommer til å skje i de ulike forhandlingsområdene. I noen forhandlingsområder, spesielt i privat sektor, skjer mye av lønnsveksten lokalt, og da blir det generelle tillegget lavere enn der lønnveksten i hovedsak fastsettes sentralt.

Minstelønnsjusteringen skal sikre at de lavest lønnede får en rimelig lønnsvekst. I tariffavtalen kan dette skje automatisk ved at ansatte på en minstelønnssats skal få en lønnsvekst i tråd med en gjennomsnittlig lønnsvekst som har funnet sted i forhandlingsområdet. Minstelønnsjusteringer vil ta en del av de lønnsmidlene som er tilgjengelig.

Fordi de laveste lønnede i privat sektor ikke har holdt tritt med prisutviklingen, samtidig som de høyeste lønningene har økt det siste tiåret. Det har altså blitt et større gap mellom de med lavest lønn og de med høyest lønn. Finansforbundet følger kritisk med på denne utviklingen. Egne lavlønnstillegg er ett av flere virkemidler.

Lavlønnstillegg bidrar til å redusere økende ulikhet og motvirke effekten av alle andre tillegg som skaper forskjeller. Som generelle tillegg legges lavlønnstillegg på tariffavtalens satser, og disse satsene danner «gulvet» for lønn der tariffavtalene gjelder. Dette er også positivt når det gjelder å bremse opp ulikhet i andre deler av arbeidslivet. Mange satser gjøres også gjeldende der det ikke er tariffavtaler.

Finansforbundet i Virke-området:

Forhandlingene med Virke gjennomføres med YS/Finansforbundet. Når de sentrale forhandlingene er avsluttet, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

Hos oss omfatter Virke-området i overkant av 870 medlemmer i følgende bedrifter:

 • Alektum AS
 • Arvato Finance AS
 • Axactor
 • BBL Datakompetanse AS
 • Convene Collection AS
 • Fair Pay Please
 • Kredinor SA
 • Kreditorforeningen Midt-Norge
 • Lindorff AS
 • Lowell AS
 • Lowell Norge AS
 • Nextcall AS
 • Svea Finans AS
 • Visma Financial Solutions AS

Ulike tariffområder

Husk at tallstørrelser fra ulike tariffområder ikke er helt sammenliknbare: Lønnsstatistikk fra ulike tariffområder kan skille seg på blant annet utvalg av lønns- og stillingsgrupper og stillingsprosenten som statistikken er basert på.

Finansforbundet er sentral part i forhandlingene med Finans Norge, Virke og Spekter.