Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vi trenger et kompetanseløft om bærekraft

Det snakkes mye om bærekraft i finansnæringen, men altfor lite om hvordan de ansatte skal få den nødvendige kunnskapen til å omsette bærekraft i praksis. Det er tross alt de som skaper verdiene, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen
Vigdis Mathisen, leder av Finansforbundet

Bærekraftsminister Nikolai Astrup har invitert til idédugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Finansforbundet har fulgt oppfordringen, og levert en rekke konkrete innspill. Ett av de viktigste er behovet for mer kunnskap.

– Som den største fagforeningen i finansnæringen er det vår rolle å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet, men også å jobbe for at næringen er godt nok posisjonert for omstillingene som kommer, sier Mathisen.

Mange roller

Finansnæringen og de ansatte i den spiller en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

– Finansansatte fyller mange og viktige roller, i både bedrifts- og privatmarkedet. De er «rådgiveren», «investoren», «finansieringen» og «forsikreren», sier Mathisen.

Det er nok innsatsen mot bedriftsmarkedet som monner mest, mener hun, men minner om at også privatøkonomiske valg er et effektivt verktøy for hvordan vi ønsker at morgendagens samfunn skal utformes.

– De ansatte er viktige rådgivere og drivere for endring når de møter kunder i ulike livssituasjoner, ved finansieringsbehov og investeringsvalg. Derfor er det avgjørende at de får den nødvendige kompetansen om bærekraft, slik at de kan bevisstgjøre kundene og bidra til en positiv samfunnsutvikling, sier forbundslederen.

Finansforbundets innspill oppsummert:

  • Det trengs et kompetanseløft i finans. Myndigheter, arbeidsgiverne og arbeidstakere må samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring gjennom et bransjeprogram om bærekraftig finans.
  • Bærekraft må bli et obligatorisk fag i finansrelevante utdanninger. Politikken må signalisere viktigheten av kunnskap om klimarisiko og bærekraft. Læreplaner må tilpasses behovet av denne kunnskapen.
  • Det må legges til rette for et kompetansesenter for bærekraftig finans og klimarisiko. Det vil bidra til at disse temaene vil stå mer sentralt i politikk, næringsliv, forskning og akademia i Norge.
  • Det må lages en norsk handlingsplan for bærekraftig finans
  • Myndighetene bør gå foran å kreve bærekraftkompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlige selskaper. Et grønt og mer bærekraftig næringsliv krever grønne beslutningstakere.

Les hele høringsnotatet