Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Likestilling

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Temaet belyses også på egen fagside

Likestilling og likelønn er et av Finansforbundets prioriterte områder.

Her finner du presentasjoner (med manus) som omhandler:

Dette er foilsett du kan bruke i opplæring av tillitsvalgte.

Foilsettet om diskriminering i arbeidslivet er omfattende og berører alle diskrimineringsårsaker etter lovens bestemmelser. Velg ut det som er mest relevant hos dere.

I tillegg finner du en film fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som blant annet beskriver hvordan tillitsvalgte i Finansforbundet kan bruke LDO og rådgiverne der som ressurspersoner i spørsmål de har om diskriminering i egen bedrift.

Læringsmål
Økt bevissthet rundt forhold knyttet til diskriminering i arbeidslivet, økt kunnskap om diskrimineringslovgivningen og forslag til konkrete handlinger for å bedre likestilling i egen bedrift.

Kursinnhold og informasjon

Film

https://youtu.be/_PBrx1dgPDk
En film om verdens mest likestilte land

Presentasjon

Viktige bestemmelser i likestillingsloven

§ 34. Lik lønn for arbeid av lik verdi
Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.

Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.

Med lønn menes det alminnelige arbeidsvederlag samt alle andre tillegg eller fordeler eller andre goder som ytes av arbeidsgiveren.

Kongen kan i forskrifter gi nærmere regler om hva som regnes som samme virksomhet i stat og kommune.

§ 5. Hovedregel om forbud mot diskriminering
Diskriminering på grunn av kjønn er forbudt. Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes som diskriminering på grunn av kjønn.

Forbudet gjelder diskriminering på grunn av en persons faktiske, antatte, tidligere eller fremtidige graviditet eller permisjon. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av kjønn til en person som den som diskrimineres har tilknytning til.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 6 eller § 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes kjønn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av kjønn.

§ 6. Lovlig forskjellsbehandling
Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 5 når:

a) den har et saklig formål,

b) den er nødvendig for å oppnå formålet og

c) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.

§ 7. Positiv særbehandling
Positiv særbehandling av det ene kjønn er ikke i strid med forbudet i § 5 dersom:

a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,

b) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og

c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd. Kongen kan gi forskrift om hvilke former for særbehandling som tillates i medhold av denne loven, herunder bestemmelser om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn.

Var dette nyttig?