Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Målinger og personopplysninger

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Lagring og bruk av personopplysninger har stor betydning for den enkelte. Misbruk kan gjøre stor skade og derfor er det utarbeidet detaljerte bestemmelser i personvernloven for å ivareta den enkeltes interesser og behov for vern.

Som en følge av den teknologiske utviklingen er dette regelverket under revisjon og gjennom EU vil vi få en ny standard for hvordan personopplysninger skal håndteres. Disse vil bli gjort gjeldende fra 2018 og vi vil da komme tilbake med en oppdatert versjon.

Læringsmål
Etter denne presentasjonen skal du ha kjennskap til målinger i finans, hva som gjøres og hvordan det oppleves av de ansatte. Du skal kunne redegjøre for hvor og hvordan dette er regulert, og ikke minst hvordan tillitsvalgte bør forholde seg til dette.

Kursinnhold og informasjon

Presentasjon

Fagdokument

Oppgaveark

Fasit

Tillitsvalgtes rolle

Det følger av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge (HA § 34) at regler om målinger skal fastsettes i bedriftsavtalen. Det er derfor viktig at tillitsvalgte kontakter sekretariatet slik at de ikke inngår avtaler lokalt som er i strid med lovgivning og tariffavtale.

Reglene om måling

Reglene om måling finner du blant annet i:

Hovedregel

Den mest sentrale bestemmelsen når det gjelder adgang til måling er i personopplysningsloven § 8: Merk at hovedregelen er at det er forbudt å behandle personopplysninger.

Arbeidsgiver kan imidlertid innføre målesystemer hvis et av unntaksbestemmelsene er oppfylt.

  • 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

  1. a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
  2. b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
  3. c) å vareta den registrertes vitale interesser,
  4. d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
  5. e) å utøve offentlig myndighet, eller

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Var dette nyttig?