Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Virksomhetsoverdragelse

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift.

Blant de store driverne i finansnæringen kommer fusjoner og sammenslåinger høyt på listen. Derfor er det viktig å ha en viss oversikt over noen av de mest sentrale problemstillinger som slik virksomhetsoverdragelse reiser. Tre ting er særlig viktig:

  • De fleste virksomheter i vår næring synes å komme styrket ut av en fusjon/sammenslåing.
  • Det er ikke dermed sagt at det gjelder for alle de ansatte som blir berørt

Det betyr at konsekvensutredning av ansattes situasjon og avbøtende tiltak er pri. 1 for de tillitsvalgte

Læringsmål
Etter denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for hva en virksomhetsoverdragelse er og hvilke konsekvenser det kan få for lønns-, arbeidsvilkår og tariffavtalens stilling

Du skal kunne redegjøre for reservasjonsrett, valgrett og oppsigelsesvernet og gi en beskrivelse av hvordan en god prosess kan gjennomføres.

Kursinnhold og informasjon

Presentasjon

Tillitsvalgtes medvirkning

Utdrag fra lovverket

Lov/forskriftTariffavtale
DefinisjonAML § 16-1
Lønns- og arbeidsvilkårAML § 16-2
ReservasjonsrettAML § 16-3
Vern mot oppsigelseAML § 16-4
Drøfting og informasjonAML §§ 16-5 og 16-6§ 15 A nr. 5 e), § 13 B nr. 3
Tillitsvalgtes forholdAML § 16-7

Var dette nyttig?