Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Kompetansearbeid i bedrift

Velkommen til vår ressursside for kompetanse. Få tips og råd om hvordan du jobber med kompetanseutvikling for medlemmer i egen bedrift.

Kompetansebehovet for ansatte i Norge endrer seg raskt, ikke minst i finansnæringen. Derfor er medlemmer, tillitsvalgte, ledere i næringen og også landets politikerne opptatt av dette.

For å være en attraktiv arbeidstaker i næringen må de ansatte endre og utvikle sin kompetanse jevnlig. Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke dette.

Se gjerne til Finansforbundets kompetansepolicy for gode argumenter.

Kompetansearbeid

 • Ha fokus på kompetanse
 • Følg opp behov og planer jevnlig
 • Jobb med å få kompetansearbeid inn i budsjett
 • Informer medlemmene om kompetansekrav
 • Jobb systematisk – nedsett gjerne et kompetanseutvalg

Jeløyaerklæringen

Dagens regjering ga følgende uttalelse om kompetanse i sin regjeringsplattform

Lære hele livet

Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Alle har behov for påfyll av kunnskap underveis i karrieren. Regjeringen vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Folkehøyskoler er en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet.

Regjeringen vil:

 • Utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
 • Styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen.
 • Vurdere hvordan det kan bli enklere å få finansiering av livsopphold for voksne som ønsker å studere for å gjøre seg mer attraktive i arbeidsmarkedet.
 • Vurdere insentivordninger for livslang læring.
 • Vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn.
 • Legge til rette for bedre samarbeid om digital kompetanse mellom arbeidslivet og utdanningssektoren.
 • Styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene.
 • Innføre en generell rett til kartlegging av grunnleggende ferdigheter for voksne.
 • Tilpasse folkehøyskoletilbudet til studentenes valg slik at tilbud med lave søkertall fases ut og nye tilbud kommer til, samt gå i dialog med folkehøyskolene med sikte på å finne en modell for å fase ut kortkurs i tråd med budsjettavtalen for 2018.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Partene i arbeidslivet signerte den 3. februar 2017. nasjonal kompetansepolitisk strategi. Strategien har tre overordnete målsettinger:

 • bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet
 • arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
 • styrke kompetansen til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake norsk- og/eller samiskferdigheter og lite formell kompetanse.

I vår næring er det særlig de to første kulepunktene som er sentrale. Ta deg gjerne tid til å lese gjennom strategien. Vi anbefaler da at du særlig leser sidene 8, 11, 12, 17 og 19. YS er en strategipart og gjennom dem er også vi forpliktet til å bidra i oppfølgingen av målene. YS har en representant i det nyopprettede kompetansebehovsutvalget.

Kompetansebehovsutvalget

I mai 2017 ble Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt for å skape mest mulig innsikt i Norges fremtidige kompetansebehov. Målet er at utvalgets arbeid skal være grunnlag for nasjonal og regional planlegging av utdanning og kompetanseheving. De skal også bidra slik at arbeidslivet kan foreta strategiske kompetansebeslutninger.

Utvalget ledes av Professor Steinar Holden. De leverte inn sin første rapport i slutten av januar 2018.
Kompetansebehovsutvalget

Var dette nyttig?