Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hvordan jobbe med kompetanse?

Kompetanse er ferskvare og du må jobbe for at dine medlemmer har rett kompetanse til rett tid.

Hovedtillitsvalgtes rolle

Det er den hovedtillitsvalgte som har det overordnete ansvaret for alt arbeid de tillitsvalgte gjør i bedriften, så også arbeid med relevant kompetanseutvikling for medlemmene slik at de er attraktive arbeidstakere i bedriften nå og i fremtiden.

Å sette kompetanse på dagsordenen i kontaktmøter med ledelsen

Mange tillitsvalgte føler seg usikre på hvordan de skal sette kompetanse på dagsordenen i bedriften. Må jeg selv kunne mye om kompetanseutvikling? Hvordan skal jeg kunne vurdere om ledelsen har de rette planene for framtiden? Hvordan skal jeg kunne vurdere om de har de rette ideene om utvikling av eksisterende ansatte?

Avtaleverket
Gjør deg kjent med bestemmelsene i avtaleverket knyttet til kompetanseutvikling for ansatte – hva er ledelsens rettigheter og plikter, hva er de tillitsvalgtes rettigheter og plikter og hva er medlemmene (de ansattes) rettigheter og plikter

Bedriftens strategi
Gjør deg kjent med bedriftens strategiplaner – endret strategi gir mest sannsynlig behov for endret kompetanse

Kompetanse på dagsorden
Sett kompetanse på dagsordenen i samarbeidsorganene du har med ledelse minst en gang per år

Lag planer
Medvirk til at det utvikles kompetanseutviklingsplaner for de som ikke har tilstrekkelig fremtidsrettet kompetanse

Kompetanseutvikling inn i budsjett
Pass på at det settes av penger til kompetanseutvikling i budsjettet

Informer medlemmene
Informer medlemmene om bedriftens fremtidige kompetansekrav (her kan du for eksempel bruke informasjon du får fra ansettelsesutvalget – hva søker bedriften etter av kompetanse nå?)

Kompetanseutvalg
Nedsett gjerne et kompetanseutvalg

Jobb sammen
Avklar hvordan du ønsker at dine øvrige tillitsvalgte skal bidra i arbeidet med kompetanse i bedriften

Tillitsvalgtes/kontaktvalgtes rolle

Som tillitsvalgt må du være kjent med det avtaleverket som tillitsvalgte og ledelse er forpliktet av. Du bør også være kjent med bedriftens strategi, slik at du kan være med å vurdere hvordan en endring i strategi, kan bidra til endrete kompetansebehov. Videre må du kontakte din hovedtillitsvalgte, eller din nærmeste tillitsvalgte i hierarkiet, for å avklare hvilke forventninger vedkommende har til hvordan du skal arbeide med kompetanse lokalt.

Husk at du er den hovedtillitsvalgte øyne og ører lokalt, og at du derfor må følge med på om noen av dine medlemmer ikke får tilbud om kompetanseutvikling når de reelt sett har behov for det, eller at de ikke tar imot tilbud om kompetanseutvikling som de får fra ledelsen. Dette må din hovedtillitsvalgte få informasjon om.

Avtaleverket
Gjør deg kjent med bestemmelsene i avtaleverket knyttet til kompetanseutvikling for ansatte – hva er ledelsens rettigheter og plikter, hva er de tillitsvalgtes rettigheter og plikter og hva er medlemmene (de ansattes) rettigheter og plikter

Bedriftens strategi
Gjør deg kjent med bedriftens strategiplaner – endret strategi gir mest sannsynlig behov for endret kompetanse

Informer medlemmene
Informer medlemmene om bedriftens fremtidige kompetansekrav

Informer hovedtillitsvalgt
Informer din HTV om medlemmer som ikke vil eller ikke får tilbud om kompetanseheving

Avklar din rolle og dine oppgaver
Avklar hvordan du skal bidra i arbeidet med kompetanse i bedriften

Bedriftens ansvar og tillitsvalgtes ansvar

Avtaleverket (Finans Norge) er tydelig på ansvarsforholdet for bedriften og de tillitsvalgte når det gjelder å sikre kompetanseutvikling i bedriften.

Bedriften skal blant annet:

 • sørge for at bedriftens kompetansebehov drøftes planmessig med de tillitsvalgte
 • legge frem strategiske og forretningsmessige mål som legger grunnlaget for fremtiden kompetansebehov
 • Kartlegge bedriftens kompetansebehov – helst en gang årlig.
 • Utarbeide kompetanseplaner for de som har kompetansegap
 • Etablere bedriftsinterne retningslinjer for gjennomføring og planlegging av kompetansekartlegging og tiltak
 • iverksette tiltak i henhold til retningslinjene
 • tilrettelegge og motivere for at ansatte gjennomføre kompetansehevende tiltak og utvikle ferdigheter.

Tillitsvalgte skal blant annet:

 • bidra til bedriftens kompetansekartlegging på en god måte
 • støtte opp under arbeidet med å utvikle bedriftens og de ansattes kompetanse

Kompetanseutvalg

Finansforbundet anbefaler alle bedrifter å opprette et kompetanseutvalg. Men hva er et slikt utvalg?

Et kompetanseutvalg skal, naturlig nok, ha kompetanse på dagsordenen. Poenget med å ha et eget utvalg, er at kompetanse ikke drukner i andre problemstillinger, slik man kanskje kan oppleve i SAMU eller andre organer. Det er ikke definert hvem som skal sitte i et kompetanseutvalg. For oss som er tillitsvalgte er det viktig at det er personer fra arbeidsgiversiden som har myndighet til å fatte beslutninger. Fra arbeidstakersiden bør det være tillitsvalgte og/eller andre som har særskilt interesse eller kunnskap om kompetanse. Nedenfor ser dere forslag til et kompetanseutvalgs mandat.

Kompetanseutvalget i bedrift X skal jobbe med følgende:

Kompetansemobilisering

 • Sikre at vi utnytter de ansattes kompetanse på rett måte
 • Tilrettelegge for kompetansedeling innenfor eget område og på tvers av enhetene
 • Tilrettelegge for hospitering

Kartlegging av kompetanse

 • Utarbeide gode prosesser og rutiner for kartlegging og oppfølging av kompetanse
 • Kartlegge og kommunisere organisasjonens fremtidige kompetansebehov
 • Sikre at det gis reelle muligheter for kompetansetilpasning ved endring av kompetansebehov

Sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling

 • Sikre at bedrift X har gode verktøy for kompetanseutvikling
 • Sikre at det etableres kompetansemiljøer som kan bidra aktivt inn i organisasjonen
 • Sikre at den enkelte medarbeider blir ansvarliggjort for egen kompetanseutvikling
 • Bedrift Xs’ medarbeidere skal oppleve at de får muligheter både til å utvikle og å anvende sin kompetanse

Dette kan medlemmet gjøre selv

Som tillitsvalgt må du gi dine medlemmer gode råd for kompetanse og karriere. Her er noen tips.

Hos oss er kompetanse på dagsordenenen hver dag. Få input til å delta i samtalene og bli i stand til å påvirke avgjørelsene som tas om kompetanse på arbeidsplassen.

Nyttige lenker

Dette er karriereveiledning

Livslang læring (regjeringen.no)

Var dette nyttig?