Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Robotisering

Hvis bedriften ønsker å robotisere, skal tillitsvalgte være involvert i drøftinger om dette så tidlig som mulig.

Hva er Robotisering

Når vi snakker om robotisering i finansnæringen, mener vi bruk av datateknologi for å løse alt fra relativt enkle rutinepregede administrative oppgaver til kompliserte oppgaver som ligner mer på tradisjonell kundebehandling.

Robotiseringsteknologien utvikler seg hurtig, og en stor del av teknologien kan kjøpes som hyllevare og kan dermed endre bedriften din svært raskt.

Tillitsvalgtes rolle

Hvis bedriften ønsker å robotisere, skal tillitsvalgte være involvert i drøftinger om dette så tidlig som mulig. Tillitsvalgte har altså samme rolle her som i andre endringsprosesser som berører mange ansatte i bedriften.

En utfordring per i dag er at robotiseringsløsninger er blitt hyllevare. Ledelsen kan dermed raskt bestemme seg for at de skal gå til innkjøp av slike løsninger, uten kanskje fullt ut å gjennomtenke at dette får store konsekvenser for de ansatte, og derfor skal drøftes med de tillitsvalgte.

Relevante bestemmelser i avtaleverket

Nedenfor har vi listet opp en rekke bestemmelser som er din verktøykasse for å få innflytelse og påvirkning i prosesser rundt robotisering i bedriften. Hvis bestemmelsene ikke følges opp, kan det være tariffbrudd.

Hovedavtale – Finans Norge og Finansforbundet

§ 13 C nr. 6

«Dersom det etter gjennomførte konsekvensanalyser kan konstateres vesentlige kostnadsreduksjoner som følge av innføring av nye eller endrede teknologiske løsninger, skal det med bakgrunn i arbeidsmiljøloven § 4-2 opptas drøftelser mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse om, og i tilfelle hvordan kostnadsreduksjonene bør benyttes til forbedring av arbeidsmiljøet.»

§15 A nr. 5 e)

Samarbeidsutvalget skal drøfte påtenkte endringer av vesentlig karakter og tiltak som angår sysselsetting og arbeidsforhold for større grupper ansatte. Robotisering faller nesten automatisk inn i denne kategorien.

Bedriften har en plikt etter hovedavtalen til å koble inn samarbeidsutvalget FØR vedtak fattes. Hvis bedriften har bestemt seg for å kjøpe roboter før de kaller inn til møte har bedriften brutt hovedavtalen.

§ 20

Ledelsen har en plikt til å innlede drøftelser på det tidspunkt det er konstatert at bemanningsreduksjoner er nødvendig.

I praksis ser man ofte brudd på plikten til å drøfte med sikte på å begrense skadeomfanget eller utvelgelseskriteriene.

Hvis bedriften allerede har bestemt seg for noe det er drøftelsesplikt på etter § 20, er det tariffbrudd.

Sentralavtalens kapittel 5 om kompetanseutvikling, §§ 17, 18 og 19.

§ 17: Det skal utarbeides en kompetanseplan. Kompetanseplanen «bør» oppdateres årlig.

Dersom det avdekkes gap mellom hva som finnes og hva som trengs av kompetanse skal gapet dekkes med kompetansehevende tiltak.

Hovedavtalen YS – Virke

§ 4-5.1 Informasjon

De tillitsvalgte skal så tidlig som mulig informeres om forhold som bedriften ønsker å opplyse hele arbeidsstokken om.

Dette vil si at bedriften har plikt til å involvere de tillitsvalgte så snart den vet at det vil oppstå behov for robotisering.

§ 4-5.2 Drøftinger

Bedriften skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og driftsmessige stilling og utvikling.

Tilleggsavtale III – rammeavtale om teknologisk utvikling og datamaskinbaserte systemer

II. Informasjon og III. Medvirkning

De tillitsvalgte skal informeres før bedriftens beslutninger settes i verk, og skal sikres en reell innflytelse.

Før bedriften fatter en endelig beslutning skal partene drøfte hvordan de ansatte kan være med på å utvikle eller velge teknologi.

Opplærings- og omskoleringsbehov skal avklares.

IV Tillitsvalgte

Hvis de ansatte ønsker, kan det utpekes en egen «datatillitsvalgt».

Funksjonæravtalen

§ 18: Kompetanseutvikling

Det skal ved den enkelte bedrift utvikles og holdes ved like en systematisk plan for kompetanseutvikling.

Hovedavtalen YS – Spekter

§ 31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften

Anskaffelse av robotiseringstjenester omfattes av bestemmelsen.

Ledelsen skal så tidlig som mulig drøfte dette med de tillitsvalgte. «Så tidlig som mulig» betyr at drøftelsen skal gjennomføres straks ledelsen har besluttet at det er behov for robotisering, og i alle fall før det tas beslutning om innkjøp.

§ 44 Kompetanseutvikling

Det er virksomhetens ansvar å kartlegge og analysere kompetansebehov. På bakgrunn av denne kartleggingen skal det gjennomføres kompetansehevende tiltak.

Tariffbrudd: Hovedavtalen §§ 13 og 33

Tariffbrudd?

Dersom bedriftens ledelse har fattet beslutninger om robotisering eller kjøpt inn robotiseringshyllevare uten drøftinger med tillitvalgte, eller ikke fulgt opp kompetansebestemmelsene i avtaleverket, kan dette være tariffbrudd.

Slike brudd følges opp etter bestemmelser i hovedavtalene. For Finans Norge-bedrifter finnes bestemmelsene i § 9 – 11 i Hovedavtalen. For Virke-bedrifter finnes bestemmelsene i § 3-3 og § 4-5.6. For Spekter gjelder hovedavtalen §§ 13 og 33.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet slik at protokollene om tariffbrudd blir korrekte formelt sett.

Steg for steg

I ruten nedenfor finner du en stegvis gjennomgang av hvordan en robotiseringsprosess ofte vil utvikle seg. Som tillitsvalgt er det viktig at du kan identifisere de ulike fasene, og at du kan bidra til å påvirke prosessen på en egnet måte.

Klikk på bildet for å aktivere presentasjonen.

Strategi presentasjon

Var dette nyttig?