Handling, ikke ord.

I år forventer vi konkrete forslag i Finansmarkedsmeldingen.

Stortinget
06. april 2018

Regjeringen legger om kort tid frem Finansmarkedsmeldingen 2017/18 til Stortinget. I år håper vi på færre ord og mer handling. 

Fra Wikipedia: Språket i melding til Stortinget er ofte kritisert for å være en spraglete ansamling av selvfølgeligheter, gjentakelser og tidvis inkonsekvenser.[4] Kontroversielle forslag blir ofte innpakket i runde formuleringer som alle kan være enige om, for eksempel at en skal «bidra til kvalitet» eller skape et «helhetlig tilbud». 

Vi forventer at årets melding i større grad peker på tiltak og samordning på områder som hittil har vært overlatt til finansnæringen alene.


Vi har spilt inn forslag til meldingen på tre områder:

 • Grønn finans
 • Kunnskap og forskning
 • Finansiell teknologi, forretningsutvikling og innovasjonskraft

 

 1. 1

  Grønn finans

  Finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et grønnere samfunn og næringsliv. Men da må de som setter rammene for driften av selskapet ha kunnskap om bærekraft.

  DETTE FORVENTER VI:


  – Grønn styrekompetanse
  Myndighetene stiller krav til bærekraftkompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlig eide selskaper.

  – Finanstilsynet inkluderer klimarisiko i sitt tilsyn
  Finanstilsynet styrker arbeide med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynene konstruktivt bidrar til en bærekraftig utvikling.


  – Forbrukere, næringsliv og investorer får nødvendig informasjon
  Finanstilsynet sikrer forbrukernes interesse ved å undersøke grønne produkter som tilbys i markedet. Forbrukermyndigheter opplyser kunder gjennom en grønn finansportal.

   

 2. 2

  Kunnskap og forskning

  Dette er nøkkelen til fremtidens finansnæring. Vi er bekymret over hvor lite fokus det tilsynelatende er på denne type fremtidsrettede satsinger knyttet til norsk finansnæring.

  DETTE FORVENTER VI:

  – Forskning og ny kunnskap blir omtalt i årets Finansmarkedsmelding. Omtalen følges opp med forventninger til næringen og initiativ som styrker finansforskningen i Norge.

   

 3. 3

  Finansiell teknologi, forretningsutvikling og innovasjonskraft

  De siste fem årene har finansnæringen opplevd en periode med lavere produktivitetsvekst. Én av årsakene er økt konkurranse og nye aktører innen finansområdet.

  Vi mener at det er viktig at norsk og nordisk finansnæring «finner sammen» i flere prosjekter, for å ikke tape konkurransen mot større, globale aktører.

  Manglende innovasjonskraft vil føre til at næringen kutter kostnader for å opprettholde produktivitetsnivået. Det vil få store negative konsekvenser for sysselsettingen, ikke minst ute i distriktene.

  DETTE FORVENTER VI:

  – Det stilles samme rammebetingelser til nye aktører i finansnæringen som til den tradisjonelle finansnæringen.

  -Myndighetene bidrar med kunnskap og initiativ til norsk og nordisk samarbeid for å styrke den norske finansnæringen.

Finansmarkedsmeldingen

Finansmarkedsmeldingen er en årlig gjennomgang av stabiliteten i finanssektoren, politikk, regulering og virkemiddelbruk på området, samt en gjennomgang av hvordan sektoren medvirker til effektiv ressursbruk i økonomien.

Siden 2014 har vi jobbet systematisk for å få etablert en næringspolitikk for finansnæringen. Dette gjør vi for å beskrive næringens betydning for samfunnet for øvrig, sikre gode rammebetingelser og bidra til utvikling av finansnæringen.

Gjennom Finansmarkedsmeldingen har Regjeringen og Stortinget påbegynt dette arbeidet. Dette er viktig både for næringen og deg som medlem.