Historisk seier i Høyesterett

Høyesterett har gitt Bente Wigaard fullt medhold om valgrett ved virksomhetsoverdragelse mot DNB Næringseiendom AS.

Bente Wigaard
11. oktober 2018

Høyesterett dom slår fast at Bente Wigaard hadde rett til å fortsette i arbeidsforholdet i DNB Næringseiendom AS, og hun ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Advokat Jan Roald Heiberg
Jan Roald Heiberg Advokat i Finansforbundet

« Dette er utvilsomt en stor seier, både for Wigaard og Finansforbundet. Konsekvensene av dommen vet vi mer om når vi får domspremissene, forhåpentligvis i løpet av dagen. »

Heiberg har vært Wigaards prosessfullmektige tingretten, lagmannsretten og nå også til slutt i Høyesterett.

Tøff prosess

– Jeg er veldig lettet, sier Wigaard til Dagens Næringsliv.

Mistet AFP

15. august 2000 ble Bente Wigaard ansatt som eiendomskoordinator i Vital Eiendomsforvaltning AS. Selskapet ble senere en del av DNB-konsernet og i september 2006 gikk Bente Wigaard over i en stilling som markedskoordinator i samme selskap. I desember 2012 gikk hun over i en stilling i DNB Næringseiendom som markedskoordinator for Oslo City.

Som ansatt i DNB Næringseiendom, var Bente Wigaard omfattet av tariffavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet. Gjennom tariffavtalen var hun tilsluttet en ordning med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Ved ansettelsesforhold i en bedrift med AFP-ordning, ville Bente Wigaard, ved fylte 62 år kunne tatt ut avtalefestet pensjon, som tillegg til arbeidsinntekt eller pensjonsinntekt. Hun ville da fra mars 2017 være berettiget til en løpende årlig AFP ytelse med omkring 70 000 kroner og fra fylte 67 år om lag 51 000 kroner.

Høsten 2015 la DNB Livsforsikring Oslo City kvartalet ut for salg. Beslutningen om salget, var en konsekvens av endringer i rammebetingelsene for livselskapet. I salgsprosessen ble det utarbeidet prospekt med opplysninger om ansatte som var tilknyttet driften av kjøpesenteret. Oslo City kvartalet ble solgt til Steen & Strøm Norge AS med overdragelse 1. januar 2016.

Det ble lagt til grunn at salget utgjorde en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, slik at ansettelsesforholdet for de ansatte som var omfattet at overdragelsen, ble overført til Steen & Strøm. I brev av 3. desember 2015 fra DNB Næringseiendom og Steen & Strøm ble Bente Wigaard orientert om de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen.

Ved overdragelsen til ny arbeidsgiver, beholdt de ansatte sitt lønnsnivå, sin ansiennitet opparbeidet i DNB, samt funksjonærlån i DNB for inntil tre år etter overdragelsen. Tap i innskuddspensjon ved overgang til ny arbeidsgiver ble kompensert av DNB Næringseiendom, ved en engangsutbetaling til de ansatte. Steen & Strøm hadde ikke AFP-ordning. Det ble varslet om at Steen & Strøm ikke ønsket å være bundet av tariffavtaler som gjaldt den overdragende virksomheten. Det er her stridens kjerne ligger: Om tap av AFP utløser valgrett, der ansatte har mulighet å velge å bli hos tidligere arbeidsgiver eller å gå til den overdragende virksomhet.

Tap, seier – og endelig seier!

Mens Oslo tingrett var i tvil, så feide den enstemmige dommen fra Borgarting lagmannsrett all tvil til side. Den konkluderte med at Bente Wigaard fortsatt har et ansettelsesforhold i DNB Næringseiendom AS. Dermed tapte DNB på alle punkter i lagmannsretten i februar.

Les om seieren i lagmannsretten her

Les mer om tapet i tingretten her

(Kilde: Finansfokus – AFP-tap til Høyesterett)

Nå har altså Høyesterett satt et endelig punktum for denne saken, i Bente Wigaards og vår favør.

Saken vil bli oppdatert når vi kjenner domspremissene.