1,85 % i generelt tillegg - minst kr 6 500 til alle

Fredag 27. april kl. 03.00 kom Finansforbundet til enighet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) om et anbefalt forslag. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr 1. mai på 1,85 % på alle trinn i lønnsregulativet, dog ikke mindre enn kr 6 500. Resultatet gir en ramme på 4,25 %. Hovedoppgjøret ble godkjent av Finansforbundets og FAs styre 8. mai.

27. apr 2012

Sjekk din nye lønn her

Se forhandlingsprotokollen (pdf, 213kb)

- Dette er det beste resultatet vi har oppnådd i de sentrale forhandlingene siden 2008, sier forbundsleder Jorunn Berland. - Vi har i år valgt å prioritere det økonomiske resultatet og temaer om lønn og lønnssystem i avtaleverket. Vi mener det er rimelig at alle våre medlemmer får sin del av de gode resultatene som er oppnådd i næringen, sier hun. - Finansnæringen er en av de mest effektive og lønnsomme næringene i Norge. Det har de ansatte en stor del av æren for.

Profilen sikrer en anstendig lønnsutvikling til alle. De laveste trinnene på regulativet er fjernet og kronetillegget sikrer mer enn 1, 85 % på de laveste trinnene. Tilleggene på de ulike trinnene i regulativet utgjør fra kr 6 500 til kr 13 629.

Lønn
Lønn er ett av hovedsatsingsområdene til Finansforbundet. I tillegg til det generelle tillegget er følgende resultater oppnådd:

 

  • Lønnsregulativets trinn 1-5 fjernes. Ansatte på disse trinnene flyttes til lønnstrinn 6. Finansforbundet mener at alle som er ansatt i finans skal ha en anstendig lønn. Det gir et signal om at ingen i finans skal tjene mindre kr 257 276. Det betyr at minstelønnen blir løftet med kr 22 294. Nederste trinn i nytt regulativ starter nå på trinn 6.

  • Lønnsregulativet utvides med 2 trinn på toppen. Det gir de tillitsvalgte innflytelse på høyere lønnsnivåer enn i dag.

  • Innleid arbeidskraft skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Dette er i tråd med forbundets holdning til vikarbyrådirektivet.

  • Avvik fra normalkompensasjon kan avtales dersom bedriftens ledelse og tillitsvalgte er enige. Dette styrker de tillitsvalgtes innflytelse i tilfeller der det er ønskelig med avvik til det bedre for de ansatte.

  • Partene skal gjennomføre et felles arbeid for å se på forbedringer i måten lønnsdannelsen i tariffområdet skjer på. Arbeidet starter før sommeren 2012. Finansforbundet ønsker å sikre at de tillitsvalgte har størst mulig innflytelse på bedriftenes lønnssystem.

  • Det ble utarbeidet et vedlegg til forhandlingsprotokollen som skal fungere som en felles forståelse mellom FA og Finansforbundet om hvilke deler av bedriftenes lønnssystem som skal være gjenstand for forhandling.

Rett til lønn ved amming
Finansforbundet fikk gjennomslag for sitt krav om rett til full lønn ved amming inntil en time pr. dag. Ordningen gjelder de som jobber mellom 2/3 og hel dag. Anledningen til å ta fri for å amme er allerede nedfelt i arbeidsmiljøloven, men å få betalt for dette fraværet er nytt. Dette vil gjøre det lettere for småbarnsmødre å komme raskere tilbake i arbeid dersom de ønsker det uten at de blir økonomisk skadelidende. Det gir også kvinner bedre anledning til å kombinere foreldrerollen og karriere.

Tiltak for seniorer
Finansforbundet hadde fremmet et krav om at ansatte skal få en time kortere daglig arbeidstid fra det året de fyller 62 år. I dag er bestemmelsen at de får dette fra den datoen de fyller 64 år. FA var steile på dette punktet og ville ikke etterkomme kravet. Forhandlingsutvalget uttrykte stor skuffelse over denne holdningen fra arbeidsgiverne.

Skjerming ved konflikt
Partene skal oppnevne en arbeidsgruppe som i løpet av 2012 skal se på mulighetene for å få på plass en skjermingsavtale for fremtidige oppgjør. Det dreier seg om hvor mange ansatte som skal skjermes fra å delta i en konflikt dersom en slik situasjon skulle oppstå. FA ønsker at en betydelig større andel ansatte skal skjermes enn slik det er i dag. Fra Finansforbundets side er det viktig at kritiske oppgaver ikke blir satt ut av funksjon, men at en streik skal kunne ramme arbeidsgiver så sterkt at den har reell effekt.

Hovedavtalen i havn
Finansforbundet fikk også gjennomslag for en rekke endringer i Hovedavtalen i finans. Partene kom ikke til enighet i hovedavtaleforhandlingene tidligere i år. Derfor ble krav og motkrav løftet inn i dette oppgjøret. Det er i første rekke FA som ønsker å stramme inn hovedavtalens bestemmelser til blant annet å marginalisere de tillitsvalgtes innflytelse og tidsbruk. - Finansforbundet har stått imot dette presset i forhandlingene, sier Berland. - Resultatet er forbedrede bestemmelser for tillitsvalgtes innflytelse og rettigheter på flere områder, sier hun. Dermed er hovedavtaleforhandlingene også avsluttet.

Ingen selvfølge at rettigheter består
Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er noen selvfølge at de rettighetene vi har i dag fortsatt består. Også i disse forhandlingene har det vært fremsatt krav fra arbeidsgiversiden som, hvis de hadde gått igjennom, ville ha medført svekkelser av arbeidstakernes rettigheter. Dette gjelder både begrensninger i streikerett, nedskalering av tillitsvalgtsapparatet og kutt i opparbeidede rettigheter. Ett av de viktigste argumentene vi har i slike forhandlingssammenhenger er å vise til at vi representerer medlemmer som utgjør en vesentlig del av bedriftens ansatte. Dette er det viktig å synliggjøre i rekrutteringsarbeidet, slik at vi – til tross for at det er mange rettigheter som de ansatte i dag tar for gitt – opprettholder en solid andel organiserte.

Lønnsdannelsen i finans
Nå er det sentrale oppgjøret i havn. I finans skjer i tillegg en stor del av lønnsdannelsen internt i bedriftene. Les mer om lønnsdannelsen i finans

 

Finansforbundet Dronning Eufemiasgate 16 0191 Oslo Tlf 03040