Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Koronaviruset: Hva er dine rettigheter?

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller blir syk? Vi gir deg svarene.

Sist oppdatert: 20 desember 2021

Sjekk med tillitsvalgt i egen bedrift

I tillegg til nye bestemmelser fra myndighetene kan det være lokale ordninger i den enkelte bedrift. Hør med din tillitsvalgt om hvilken praksis som  gjelder hos deg akkurat nå.

Er permitteringer aktuelt i finans?

Av § 21 i Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet følger det at permitteringer kan foretas når partene er enige, når ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, eller konflikt som omfatter del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte.

Vi mener at permitteringer på grunn av koronaviruset i regelen ikke kan sies å være begrunnet i «ulykke, naturhendelse eller uforutsette hendelser».

For bedrifter omfattet av avtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge forutsetter permittering på grunn av koronaviruset at Finansforbundet lokalt eller sentralt og arbeidsgiver/Finans Norge er enige.

Virke og Spekter

Etter de fleste andre tariffavtaler, herunder avtalen mellom YS-Virke og YS-Spekter, er vilkåret for permittering at det foreligger saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften. Les mer om permittering og korona her

Får jeg lønn dersom jeg settes i hjemmekarantene?

I noen tilfeller vil du kunne jobbe hjemmefra selv om du er i karantene. Et eksempel på en slik situasjon kan være at du har hjemmekontor og er i karantene uten å være syk og det ikke er andre forhold som gjør at du ikke kan jobbe hjemmefra. Dette må du eventuelt ha en dialog med arbeidsgiver om.

Dersom du ikke kan jobbe på grunn av påvist korona eller mistanke om korona vil du i regelen ha rett til sykepenger.

Vær oppmerksom på at personer som får karantene ved hjemkomst til Norge fordi de har brutt nasjonale myndigheters reiseråd, risikerer å miste retten til sykepenger.

Dersom det ikke er myndighetene, men arbeidsgiver som bestemmer at du skal holde deg i hjemmekarantene fra jobb må arbeidsgiver betale lønn. Les mer hos NAV

Jeg er redd for å bli smittet. Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?

At du er redd for å bli smittet gir ikke i seg selv rett til å jobbe hjemmefra. Dersom det er spesielle forhold som gjør at du frykter smitte hvis du drar på jobben vil vi oppfordre til å forsøke og finne en praktisk løsning i dialog med arbeidsgiver. Dersom du som medlem i Finansforbundet ønsker råd eller bistand kan du kontakte tillitsvalgte eller rådgiver i Finansforbundet.

Tas dagene i hjemmekarantene av sykedagene mine eller feriedagene mine?

Utgangspunktet er at det er sykedager når du må være hjemme på grunn av pålagt karantene fra myndighetene og ikke kan jobbe hjemmefra. Husk at du – som alltid – må få nødvendig dokumentasjon fra lege og følge reglene som gjelder for melding av sykefravær.

Hvis du er i karantene fordi du har brutt myndighetenes reiseråd kan saken stille seg annerledes. Dersom du ikke får sykemelding på dette grunnlaget og du ikke kan jobbe hjemmefra kan et alternativ være å avvikle ferie.

Dersom det ikke er myndighetene, men arbeidsgiver som pålegger deg å være hjemme fra jobb på grunn av frykt for korona og du ikke fyller vilkårene for sykepenger, må arbeidsgiver betale deg lønn. Arbeidsgiver kan ikke trekke disse dagene fra ferien din.

I situasjoner hvor du selv velger å være hjemme uten pålegg fra myndighetene eller arbeidsgiver og uten at du er syk, må du prøve å bli enig med arbeidsgiver om en løsning. Dersom du ikke kan jobbe hjemmefra kan avvikling av ferie være et alternativ. Les mer om ferie og korona her

Skoler og barnehager er stengt. Får jeg lønn når jeg må være hjemme med barna?

Normalt har arbeidstaker rett til 10 dager med omsorgspenger dersom han eller hun har omsorgen for ett barn, og 15 dager ved omsorg for flere enn to barn. Kvoten dobles dersom arbeidstaker er alene om omsorgen. I 2021 gis det rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger (dvs. 20 dager ved omsorg for ett barn og 30 dager ved omsorg for mer enn to barn).

I tillegg gjelder andre midlertidige regler i 2021. Disse innebærer at selv om maksimalt antall dager med omsorgspenger er brukt opp har arbeidstaker rett til dager med omsorgspenger i noen situasjoner, blant annet når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av koronapandemien. Mer informasjon finner du hos NAV

Beregning av omsorgspenger

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger og begrenses til 6G (ca. 600 000 kroner).

Av Sentralavtalen med Finans Norge § 12 nr. 1 følger det imidlertid at: «Lønn under sykdom (egen sykdom og barn eller barnepassers sykdom) gis i samsvar med bestemmelsene i folketrygdloven. Dersom sykepengene fra folketrygden ikke dekker den faktiske lønn, jfr. folketrygdlovens § 8-10, 2. ledd, har den ansatte rett til å få utbetalt differansen mellom sykepengene og full lønn.

Bedriften min har en samfunnskritisk funksjon. Har jeg krav på barnepass?

Ansatte som defineres som viktig for å få utført samfunnskritiske funksjoner kan kvalifisere til barnepass. Hvem og hvor mange dette gjelder i selskapet vil hvert enkelt selskap måtte peke ut iht den listen over samfunnskritiske funksjoner som ligger på Finanstilsynets sider

Sjekk i egen bedrift hvordan de forholder seg til dette temaet.

Følg med! Følg retningslinjene som til enhver tid gjelder i din bedrift.

Var dette nyttig?


Koronasituasjonen

Se samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.