Permitteringer og korona

Permittering innebærer at arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt suspenderes midlertidig. Samtidig består arbeidsforholdet.

Arbeidstid

Se alle spørsmål & svar om dine rettigheter i forbindelse med koronaviruset

 

Av § 21 i Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet følger det at permitteringer kan foretas når partene er enige, når ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, eller konflikt som omfatter del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte.

For finans mener vi at permitteringer på grunn av koronaviruset i regelen ikke kan sies å være begrunnet i «ulykke, naturhendelse eller uforutsette hendelser».

For bedrifter omfattet av avtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge forutsetter permittering på grunn av koronaviruset at Finansforbundet lokalt eller sentralt og arbeidsgiver/Finans Norge er enige.

Virke og Spekter

Etter de fleste andre tariffavtaler, herunder avtalen mellom YS-Virke og YS-Spekter, er vilkåret for permittering at det foreligger saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften.

Konferanse med tillitsvalgte

Før varsel om permittering gis skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte. Dette skal skje så tidlig som mulig, og det skal settes opp en protokoll fra drøftingene. Varslingsfristen begynner først å løpe etter konferansen.

Permitteringsvarsel

Det er ikke gjort endringer i reglene om varslingsfrist for permittering i forbindelse med koronaviruset.

I varslingsperioden skal arbeidstakerne få lønn som normalt.

Permittering gis med 14 dagers varsel. Ved permittering på grunn av visse uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. NAV skriver på sine sider at permittering på grunn av koronaviruset kan være forventet eller uforutsett.

Finansforbundet presiserer at koronaviruset i seg selv ikke er en uforutsett hendelse som begrunner at forkortet varslingsfrist kommer til anvendelse.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om hvor lang varslingsfrist som gjelder må arbeidstaker forholde seg til det arbeidsgiver har bestemt. Medlemmer kan eventuelt kontakte tillitsvalgte eller Finansforbundet for bistand til å fremme krav i etterkant.

Permitteringsvarselet skal angi hvor lenge permitteringen sannsynligvis vil vare. Hvis det ikke er mulig å anslå varigheten skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned.

Kan arbeidsgiver velge fritt hvem som skal permitteres?

Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres. Ansiennitet kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn. Det kan for eksempel tenkes at arbeidsgiver har behov for å beholde enkelte arbeidstakere med en kritisk funksjon.

Hvor mye lønn får jeg?

Som følge av koronaviruset har Stortinget vedtatt flere midlertidige tiltak av betydning for permitterte.

 • Etter at arbeidsgiver har sendt ut permitteringsvarsel, varslingsperioden er ferdig og permitteringen trer i kraft, skal arbeidstakere sikres permitteringslønn i minimum 20 dager.
 • Arbeidsgiver betaler full lønn de to første dagene. De resterende 18 dagene betaler staten. Når staten betaler tas ikke inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) med i beregningen av permitteringslønnen.
 • Permitteringslønnen er den samme som sykepengegrunnlaget, og innebærer full lønn opp til 6 G (1 G er 99858 kroner pr. 1. mai 2019. 6 G tilsvarer 599148 kroner). I arbeidsgiverperioden (de to dagene arbeidsgiver betaler lønnen), gjelder ikke begrensningen på 6 G, og lønnen skal dekkes fullt ut.
 • Etter perioden med permitteringslønn vil permitterte arbeidstakere få dagpenger i den grad de oppfyller vilkårene for dette. Normalt må en permittert arbeidstaker vente tre dager før han eller hun får dagpenger (ventedager). Regelen om tre ventedager skal ikke gjelde nå. Dette innebærer at arbeidstakerne vil få dagpenger fra første dag etter perioden med permitteringslønn.
 • Dagpenger gis med 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G (ca 300 000 kroner) og 62,4 % av den delen av grunnlaget som er mellom 3 og 6G.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G (ca. 75 000 kroner).
 • Sjekk også NAV sine sider:  https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert#chapter-5

Hva skjer med retten til AFP dersom jeg blir permittert?

I følge afp.no gjelder følgende ved permitteringer:

Dersom du er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i AFP-ordningen, forutsatt at du hadde gjort det dersom du ikke var permittert. Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Du anses som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP. 

Mer informasjon finner du her: https://www.afp.no/aktuelt/permittering

Blir jeg meldt ut av pensjonsordningen dersom jeg blir permittert?

Om permitterte arbeidstakere opprettholder medlemskap i pensjonsordningen beror på regelverket som virksomheten har fastsatt.

I loven står det at regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv. skal være medlemmer av pensjonsordningen, se innskuddspensjonsloven § 4-3 og foretakspensjonsloven § 3-7. For arbeidstakere som er medlem av lukkede ytelsespensjonsordninger vil det være spesielt viktig at de beholder medlemskapet i forbindelse med permittering.

Hva gjelder forsikringer du har gjennom arbeidsgiver bør du undersøke hva som står i regelverket i din virksomhet.

Dersom arbeidstakere meldes ut av pensjonsordninger i forbindelse med permittering vil det kunne få store konsekvenser for den enkelte. Finansforbundet mener dette må tas i betraktning ved eventuelle vurderinger av permitteringer som virkemiddel.

Er permitteringer aktuelt i finans?

Av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge fremgår at Finansforbundet og Finans Norge er enige om at permitteringsinstituttet synes lite aktuelt i finansnæringen, se Hovedavtalen § 21 andre ledd.

 

Kontaktperson ved spørsmål om permitteringer er advokat Maria Østli

Maria Østli

Maria Østli

Advokat

938 24 752
 1. 1

  Ta kontakt med din tillitsvalgt

  Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

 2. 2

  Ta kontakt med oss

  Send oss en e-post 

  Eller ring oss på 22 05 63 00

Koronaviruset: Hva er dine rettigheter?

Skoler og barnehager er stengt. Får jeg lønn når jeg må være hjemme med barna? Vi gir deg svarene.

Hva er dine rettigheter?