Politikk

Dette jobber vi med. Kompetanse, grønn finans, reguleringer og nye personvernregler.

Dette gjør vi politisk

Vi er

100 % partiuavhengige

Alltid.

Landsmøte 2019

Landsmøtet holdes hvert tredje år og er vår høyeste politiske myndighet.

Gardermoen 12.-14. november 2019

Vet du egentlig hvorfor vi kan forhandle om lønn og arbeidsvilkår med arbeidsgiveren din?

Trepartssamarbeidet er selve grunnmuren i «den norske arbeidslivsmodellen».

Disse temaene legger vi ekstra trykk på i år:

 • Sjekkboks ikon
  Kompetanse

I arbeidet med kompetanse ønsker vi å konkretisere rettigheter, muligheter for den enkelte, finansiering og en tydeligere avklaring på forbundets rolle når det gjelder kompetansetiltak.

Hvordan Finansforbundet kan bidra med kompetansetiltak har vært sentralt i forbindelse med å fornye stipendordningen, utvikle nye medlemsfordeler og i arbeidet med strategisk plan. Gjennom 2018 vil vi se flere tiltak som et resultat av dette arbeidet, blant annet gjennom en policy som bidrar til å konkretisere Finansforbundets politikk på dette området.

Se vår kompetansepolicy

 • Sjekkboks ikon
  Likelønn og likestilt deltakelse

Vi mener at likestilt deltakelse vil styrke både konkurranseevnen og endringsviljen i finans. Kvinner og menn i samme bedrift skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Tradisjonelle holdninger og ubevissthet er noen av grunnene til de store kjønnsmessige forskjellene i næringen.

Vi bidrar til økt bevissthet som gjør at næringen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv. Fordi en finansnæring som ikke klarer å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn vil på sikt tape konkurransekraft.

Se vår policy for likelønn og likestilt deltakelse

 

 • Sjekkboks ikon
  Grønn finans

Vi vil bidra til at finansnæringen blir en modig og fremoverlent bidragsyter i det grønne skiftet. Derfor jobber vi med det vi kaller grønn finans.

Vi jobber både med påvirkningsarbeid av næring, politikere og myndigheter, samt opplæring av finansansatte gjennom forskning, kurs- og kompetansetilbud. Det handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring, og skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

Les mer om hvordan vi jobber med grønn finans

 • Sjekkboks ikon
  Reguleringer: Finansskatt, PSD2 og personvernforordningen

Hele året jobber vi aktivt med å påvirke regulatoriske forhold. Målet er at norske aktører skal ha like rammebetingelser som utenlandske aktører som kommer inn i finansmarkedet.

Vi jobber aktivt for å få etablert en alternativ innretning for finansskatten.  Det er nå signaler om at politikerne er villige til å se på innretningen igjen (både som et resultat av Hjelmengutvalget, i regjeringserklæringen og gjennom vedtak i finansfraksjonen i Arbeiderpartiet). Utfordringen blir å finne en modell som alle kan enes om. Her vil det være naturlig at vi jobber tett sammen med  arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge

 • Sjekkboks ikon
  En næringspolitikk for finansnæringen

Siden 2014 har vi jobbet systematisk for å få etablert en næringspolitikk for finansnæringen. Formålet er knyttet til å beskrive næringens betydning for samfunnet for øvrig, sikre gode rammebetingelser og bidra til utvikling av finansnæringen.

Gjennom Finansmarkedsmeldingen for 2014, 2015 og 2016/17 har Regjeringen og Stortinget påbegynt dette arbeidet. Dette er viktig både for næringen og deg som medlem.

Vi vektlegger også arbeidet med å styrke forskning og utdanning samt næringens rolle i forbindelse med det grønne skiftet. Til diskusjonen om næringens rolle, utarbeidet PWC en rapport om grønn finans på oppdrag av Finansforbundet. Funnene bruker vi i dialogen med politikere og andre viktige interessenter.

Les mer:

dagarnekristensen_
Mangler egen politikk for finansbransjen

Norske politikere vet ikke hva de vil med finansnæringen og hvilken kompetanse som er nødvendig fremover.  Bortsett fra noen vage formuleringer hvert år i Finansmarkedsmeldingen, er det mye som mangler, skriver Finansfokus.

Vil ha en egen stortingsmelding om næringen
 • Sjekkboks ikon
  Teknologiutvikling

Det høye tempoet i teknologiutvikling og –tilpasning har fortsatt i finansnæringen og arbeidslivet for øvrig. Gjennom konferanser, kurs og gjennom YS jobber vi aktivt med å hente inn kunnskap, se på konsekvenser og være i dialog med ledere og andre interessenter om temaet.

Mesteparten av jobben skjer internt i den enkelte bedrift, og tillitsvalgte har jobbet aktivt i prosjekter for å ivareta medlemmenes interesser. Blant annet gjennom å sikre omstillingsregelverk, bidra til kompetansetiltak og gjennom spørsmål knyttet til tempo og omfang av teknologiinnføring.

 • Sjekkboks ikon
  Outsourcing

Det har vært økt fokus på sikkerhet og personvern knyttet til outsourcing av it og personopplysninger. Sommeren 2017 ble det gjennomført en undersøkelse for å se på omfanget av outsourcing samt finne ut av om hva de tillitsvalgte tror om omfanget fremover. Det kan synes som ny teknologi og særlig robotisering gjør at omfanget er noe mindre enn tidligere.

Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement

EU-relatert arbeid utgjør den største delen av vårt internasjonale engasjement. Vi samarbeider med Yrkesesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Nordic Financial Unions (NFU) og Union Network international (UNI).

Les mer om hvorfor vi samarbeider