Bærekraft

Vi bidrar til at finansnæringen blir en modig og fremoverlent bidragsyter i det grønne skiftet.

Hva er grønn finans?

Grønn finans handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring. Det handler også om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

Hvorfor har finansnæringen en viktig rolle?

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Nanna Ringstad Spesialrådgiver

« Kunder må bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til å bremse klimaendringer og bidra til en positiv samfunnsutvikling. »

finance_elearn_UN
Ta e-læringskurs i bærekraftig finans

Nå kan du ta et e-læringskurs i bærekraftig finans i regi av FN. Målgruppen er alle som er interessert i å lære mer om hvordan bærekraftig finans kan forandre måten dagens økonomier fungerer på.

Ta e-læringskurs i bærekraftig finans
Bærekraft og mangfold inngår i ny hovedavtale

Finansforbundet og Finans Norge har blitt enige om å ta en aktiv rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

– Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Samarbeid med Finans Norge

Hvordan jobber vi?

Vi jobber for å øke bevisstheten om hvordan finansnæringen og de ansatte kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Det gjør vi gjennom å konkretisere og synliggjøre områder innenfor bærekraft og samfunnsansvar som finansnæringen kan og bør påvirke.

Grønn finans innebærer nye forretningsmuligheter, om å posisjonere seg for endringer som følge av fremtidig klimapolitikk og ta sin del av ansvaret for vår felles fremtid.

Vi jobber også for at politikere og myndigheter skal legge til rette for en finansnæring som kan, og skal bidra til bærekraftig vekst, samt opplæring av finansansatte gjennom forskning, kurs- og kompetansetilbud.

I 2017 lanserte vi rapporten «Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar» sammen med PwC.

I 2018 laget tre filmer for å bevisstgjøre folk flest på viktigheten av finansnæringen i det grønne skiftet og at sparepenger deres spiller en langt viktigere rolle enn de fleste er klar over.

Det er makt i sparepengene

Veldig mange av oss undervurderer hvilken effekt våre sparepenger kan ha på klima og samfunnsutvikling. Samtidig forventer de fleste av oss at fondene vi kjøper gjennom banken vår ikke er investert i selskaper som bryter med etiske retningslinjer eller vårt moralske kompass.

At flere blir bevisste makten i sine sparepenger og bruker den klokt har mye å si for fremtiden.

Bærekraftige investeringsvalg handler ikke om at vi som forbrukere og kunder skal slutte å gjøre mange av de gode miljø- og klimatiltak som allerede gjøres i dag. Det handler om å gjøre kloke valg også når det gjelder våre sparepenger.

 

 

Ansatte i finans trenger innsikt

Det er helt avgjørende at ansatte på alle nivåer i finansnæringen får mer innsikt i grønn finans, ESG-kriteriene og bærekraft. Å kunne snakke med kundene om bærekraft og vurdere hvor stor klimarisiko en portefølje, en investering eller et prosjekt har, er avgjørende fremover.

Å tydeliggjøre koblingen mellom investeringer og påvirkningsmakt for kundene er en viktig oppgave. Det betyr nye, meningsfylte arbeidsoppgaver for deg som jobber i finansnæringen.

Les mer: Mer bærekraft og mindre klimarisiko er et konkurransefortrinn (Energi & Klima)

 

 

Nanna Ringstad i Finansforbundet
Ansatte - en pådriver

De ansatte i finansnæringen har en unik mulighet til å bidra til at det grønne skiftet skjer raskere ved å gi bærekraftige investeringsråd, sier spesialrådgiver Nanna Ringstad til medlemsmagasinet Finansfokus.

- Ansatte er en viktig driver for endring
eksamen
Finansjobbene som realiserer det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å ta bevisste valg. Her spiller finansnæringen en viktig rolle. Det kan bety nye, meningsfylte jobber for den som ser etter grønne karrieremuligheter.

– Det grønne skiftet er ikke noe quick fix

Hva trengs?

Kompetanse – utvidet kundedialog og endret rolleforståelse

Økende etterspørsel, endrede kundeforventninger og nye reguleringer aktualiserer et betydelig kompetanseløft i finansnæringen. Det vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans.

Vi jobber for at finansansatte skal ha anledning til å tilegne seg bærekraftskompetanse, og få anledning til å bruke den i sitt arbeid.

Finansnæringen må integrere bærekraft-, klimarisiko og ESG kunnskap i sine opplærings- og sertifiseringsprogram. For å lykkes med dette, må både arbeidsgiverne og arbeidstakere samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring.

Bærekraftkompetanse må inn i høyere utdanning

Både etterspørsel og fagtilbud av bærekraftskompetanse øker. Fremtredende utdanningsinstitusjoner innenfor økonomi og administrasjon som tilbyr kurs innenfor bærekraft og grønt opplever stor etterspørsel.

Mange studenter ved flere av disse skolene svarte i en enkel kartlegging at de vurderer utfordringene rundt klima, miljø og bærekraft som svært viktige. Men en betydelig andel var ikke fornøyd med fagplanen for disse temaene.

Av avgangsstudentene svarte over 40 % at de ikke følte seg klare til å ta kloke og riktige beslutninger om ansvarlige investeringer, klima, miljø og bærekraft i en fremtidig jobb.

Derfor mener vi at det er på tide å ta debatten om slike fag bør være obligatoriske i enkelte utdanninger. En slik satsning vil styrke fremtidens arbeidstakere og ledere i møtet med de globale utfordringene samfunnet står overfor. Vi tror at det er helt avgjørende å ha med seg et bærekraftperspektiv for å kunne gjøre en god jobb for både næringsliv og samfunn.

Les mer: Klimarisiko og bærekraft: Haster med kompetanseløft for studenter og ansatte (Energi og Klima)

 

Større satsning på grønn finansforskning

Vi kan lære av svenskene. Misum ble etablert i 2014 og er et kompetansesenter ved Stockholms Handelshögskola. Formålet er å styrke Sveriges konkurransekraft innenfor for bærekraftig finans og markeder gjennom forskning, kunnskap og løsninger.

Misum fungerer som en viktig plattform for mange aktører: akademiker, praktiker, bedrifter, organisasjoner, politiker og politikkutviklere.

En strategisk satsing på et lignende norsk kompetansesenter for bærekraft og grønn finans vil bidra til at disse temaene står mer sentralt i politikk, næringsliv, forskning og akademia her til lands.

Vi mener at myndighetene i sterkere grad må uttrykke vilje til å satse på finansnæringen som en viktig fremtidig næring og arbeidsplass. Og legge til rette for en finansnæring som skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Dette må farge tiltak som stimulerer kompetanseutvikling og forskning på finans, bærekraft og grønn konkurransekraft.

Finanstilsynet og klimarisiko

Det finansielle systemet skal og må bidra for å få til en grønn omstilling. Men det er ikke enkelt, hverken for finansnæringen eller kundene.

Det er vanskelig, selv for myndigheter og fagmiljøer, å forestille seg hvordan klimarisiko vil kunne påvirke finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det trengs nye tanker og flere virkemiddel for å øke endringstakten.

Vi har i flere år jobbet for at Finanstilsynet skal inkludere klimarisiko i sitt tilsyn, styrker arbeidet med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynet konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi mener dette kan gjøres innenfor Finanstilsynets gjeldende mandat som er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det skaper muligheter for en effektiv vridning av kapital mot grønne investeringer som er nødvendige for å nå klimamålene.

Derfor var det en liten seier da «klimarisiko» første gang ble nevnt i tildelingsbrevet for 2018 til Finanstilsynet. Vi ser frem til å følge arbeidet videre og fortsetter å jobbe for flere politiske virkemiddel som øker endringstakten i finansnæringen.

Les mer: «Penger på grønn vei (Finansfokus)

Veikart_Grønn Finans
Tegner veikart for grønn finans

Innen 2030 skal finansnæringen bli både lønnsom og bærekraftig. Det er målet til det nye veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen som ble lansert 6. juni. Finansforbundet har bidratt til arbeidet gjennom workshops, men vi savner konkrete anbefalinger i veikartet for hvordan et stort kompetanseløft innen bærekraft og klimarisiko skal gjøres. Og ikke minst  hvem som er ansvarlig.

Les mer i Finansfokus

Vi trenger åpenhet og transparens

Mange av oss er ikke likegyldige til hvordan avkastning blir skapt. Bevisste valg som kombinerer penger og verdier, er noe av de mest kraftfulle ting enkeltpersoner kan gjøre. Det flytter kapital fra miljøskadelige bransjer inn i bærekraftige alternativer.

Kunder og investorer må derfor få informasjon om produktenes bærekraftprofil slik at de har anledning til å velge produkt på riktig grunnlag.

Å opprette en grønn finansportal kan bidra til mer transparens og gjøre det enklere å sammenligne grønne finansielle produkter. Dette vil også kunne bidra til å øke etterspørselen.

En rating på samfunnsansvarsrapportering vil gjøre rapporteringen mer relevant og pålitelig. Hvis myndighetene i tillegg vil stille krav til at virksomheters styre skal signere og stå til rette for at publiserte ikke-finansielle tall ikke inneholder vesentlige feil er det grunn til å tro at dette vil påvirke både kvalitet og omfang av rapporteringen.

Grønt lederskap er nødvendig

Mange virksomheter har gode styringsdokumenter knyttet til virksomhetens arbeid og holdning til bærekraft og samfunnsansvar.

Men langt fra alle har klart å gå fra ord til handling ved å integrere bærekraftsarbeidet i forretningsmodellene sine. Det påvirker følgelig ledelsens prioriteringer, måltall og i hvilken grad de ansatte opplever at samfunnsansvar og bærekraftsspørsmål er en del av deres arbeidshverdag.

Ikke minst så påvirker det hvorvidt kunden blir informert om hvordan personlig økonomi kan ha effekt på samfunnsutvikling og klimaendringer.

Virksomheter som lykkes kjennetegnes ofte av en engasjert toppleder som drivkraft for bærekraftsarbeidet.  Å tenke langsiktig, vurdere klimarisiko og se muligheter i en grønn omstilling er også viktig kompetanse å trekke inn i styrerommene.

Hvis ansatte i større skal bruker kundedialogen til å snakke om bærekraft og klimarisiko, forutsetter det at arbeidet er forankret på toppen og implementert i hele organisasjonen.

Det krever grønne beslutninger rundt styrebordene og ledere med kunnskap og engasjement rundt bærekraft. Vi mener at et grønt næringsliv trenger grønne beslutningstakere!

Les mer:  Finansforbundet vil grønnmale styrerommene  (dn.no)

 

Dette er vår politikk for grønn finans

Vi jobber for grønn finans bl a gjennom å påvirke:

  • Finansnæringen til å integrere bærekraftskunnskap og ESG i sine opplærings- og sertifiseringsprogram.
  • At finansnæringen etablerer KPI’er på bærekraft og ansvarlighet. Det som blir målt, blir gjort heter det som kjent. For finansansatte er målinger en del av hverdagen. Først da vil finansasatte oppleve det som en del av deres arbeidsoppgaver.
  • Forbrukermyndigheter til å opplyse kunder gjennom en grønn finansportal. Fordi kunder må få tilgang på tilstrekkelig og relevant informasjon for å kunne ta bevisste valg.
  • At myndighetene går foran ved å kreve bærekraftskompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlige selskaper. Fordi vi mener at et grønt næringsliv krever grønne beslutningstakere!
  • Finanstilsynet til å sikre forbrukernes interesse ved å undersøke grønne produkter som tilbys i markedet.
  • Finanstilsynet styrker sitt arbeid med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynene konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi vet at finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et grønnere samfunn og næringsliv. Finansforbundet bidrar til at næringen raskere ikler sin rolle for en bedre fremtid – for alle.

Fant du det du lette etter?