Samfunnsansvar

Vi påvirker finansnæringen i en grønnere retning, bidrar til en bærekraftig utvikling og internasjonal solidaritet.

Samfunnsansvar

I et globalt samfunn har alle et medansvar for å gjøre verden til et bedre sted å være.

Målsetningen med vårt arbeid med samfunnsansvar er å bidra til en bærekraftig utvikling: sosialt, miljømessig og økonomisk.

Vi jobber aktivt med å påvirke finansnæringen og myndigheter i en ansvarlig og bærekraftig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger.

Vi prioriterer følgende områder innenfor samfunnsansvar:

  • Bærekraftig utvikling
  • En ansvarlig finansnæring
  • Mangfold og likestilling
  • Internasjonal solidaritet

Bærekraftig utvikling – grønt skifte

Vi mener at vekst og utvikling må være i balanse med naturen og ha et bærekraftig perspektiv.

Kapital er en viktig råvare på veien mot det grønne skiftet og finansnæringen er et virkemiddel for faktisk endring i tiden fremover.

Les mer om hvordan vi tar initativ som fremmer det grønne skiftet

En ansvarlig finansnæring

Vi anerkjenner muligheten næringen har til å gjøre en forskjell. Å bidra til å utvikle mulighetene i næringen og samtidig sikre en ansvarlig forretningspraksis vil komme både ansatte og samfunn til gode.

Vi mener at konseptet ansvarlig finansnæring bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

En ansvarlig finansnæring er en transparent og langsiktig finansnæring:

  • Vi skal arbeide for å øke kunnskapen om næringens rolle i samfunnet for å skape økt forståelse for dens virkemåte. Økt kunnskap om næringens betydelse i samfunnet vil bidra til økt etisk bevissthet.
  • Vi skal arbeide for å fremme utviklingen av ansvarlige og bærekraftige investeringer. Vi skal anerkjenne gode tiltak og viktigheten av hvordan sparepenger blir investert.
  • Belønningssystemer skal baseres på langsiktige og bærekraftige mål. Belønningssystemer basert på kundetilfredshet bidrar til langsiktige kunderelasjoner, en langsiktig økonomi og lavere risiko for banken.
  • Salg av produkter skal være kundeorientert og ledsages av kompetent rådgivning. Vi støtter videre opplæring rundt etikk, bærekraft og ansvarlige investeringer blant de ansatte.
Nanna Ringstad

Fra flyskam til investeringsstolt?

Flyskam ble et av fjorårets nyord i Sverige. Det handler om at man oftere velger å fly, samtidig som at flere kjenner på dårlig samvittighet eller skam over dette. Det snakkes også om bilskam og kjøttskam. Men jeg har enda til gode å høre om investeringsskam, sier Nanna M. Ringstad, Spesialrådgiver samfunnsansar og næringspolitikk.

Sparepenger er makt – bruk den klokt

– En myte at grønne investeringer gir lavere avkastning

Mangfold og Likestilling

Vi mener at mangfold og likestilling er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Vi mener at det er vesentlig å få med mangfoldets meninger, perspektiver og verdisystemer i beslutninger for skape en konkurransedyktig finansnæring og en positiv samfunnsutvikling.

Internasjonal solidaritet

Vi anser at den beste bistand er hjelp til selvhjelp. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling basert på solidaritetsprinsippene.

I tillegg mener vi at et internasjonalt perspektiv på vårt solidariske oppdrag er vesentlig for likestilling og likeverd i det internasjonale samfunn.

Vi skal arbeide for å fremme menneskerettigheter og standarder for arbeidslivet.

Vi kan også bidra i tilfeller der humanitære katastrofer inntreffer.

Ti år med Care-samarbeid

I ti år har vi sammen med Care bidratt til at tusenvis av kvinner i Burundi og Mali har kunnet starte egne spare- og lånegrupper.

Sjekk hvordan vi støttet Care i TV-aksjonen 2019