Pensjon


Nå er det lettere å forstå - og gi råd - om pensjon

Se den nye ordlista og språkstandarden for pensjon (finansnorge.no) 

Fra ytelse til innskudd

Mange bedrifter går fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for sine ansatte, og flere kommer etter.

> Lær deg forskjellene på innskudd- og ytelsespensjon

> Se hva du bør tenke over når det gjelder DIN pensjon 

Hva er pensjon?

Pensjon er det du skal leve av når du er pensjonist. Pensjonen består av folketrygd, det du er sikret gjennom bedriftens pensjonsordning og det du selv har spart opp samt eventuelle fripoliser.

I tillegg kommer Avtalefestet pensjon (AFP) til utbetaling som en livsvarig ytelse for ansatte som ble pensjonister etter 1. januar 2011 og som er omfattet av Fellesordningen for AFP. Det er også mulig etter bestemte kriterier å ta ut delvis pensjon fra fylte 62 år samtidig som du er yrkesaktiv lønnsmottaker.

Finansforbundet kjemper for å få tariffestet pensjonen. Dette har vi fått til hos CSC Solutions.

Finansforbundet om pensjon

I forbundets politiske plattform heter det blant annet:

  • Opptjent pensjon er mer enn utsatt lønn
  • En god og forutsigbar pensjon er en forutsetning for at de ansatte skal ha trygghet for fremtiden
  • Medlemmene må sikres tilstrekkelig kunnskap om sin pensjon for å kunne ta riktige valg som er best for den enkelte
  • Ansatte som står i en etablert ordning, skal kunne oppnå like gode vilkår ved endringer i ordningene

Vi mener også at pensjonene i norsk arbeidsliv i størst mulig grad bør være bygget over samme lest, slik at det legges til rette for at arbeidstakere kan bytte jobb mellom bedrifter og næringer og mellom privat og offentlig sektor.

AFP-ordningen

Fra 2011 er AFP-ordningen en livsvarig ytelse som kan tas ut fra fylte 62 år eller senere. 

Mer om AFP-ordningen