Alt om AFP-ordningen

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor. Fra 2011 er AFP-ordningen en livsvarig ytelse som kan tas ut fra fylte 62 år eller senere.

AFP må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden. AFP kan ikke tas ut delvis, men folketrygden kan tas ut gradert. Dersom du tar ut AFP, må du minimum ta ut 20 prosent av folketrygden.

Hvor mye får jeg i pensjon?

  • I likhet med alderspensjon i folketrygden blir din månedlige AFP–utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år
  • Størrelsen på din AFP avhenger av lønnen (pensjonsgivende inntekt) du har hatt mellom 13 og 61 år. Det finnes en rekke detaljerte regler for hvordan AFP beregnes. Dette kan du lese mer om i AFP–tilskottsloven i kapitlene 2 og 3
  • Det er ingen inntektsavkortning; du kan tjene så mye du vil mens du mottar AFP
  • Det er NAV som beregner størrelsen på AFP-pensjonen. Ønsker du å undersøke størrelsen på pensjonen, kan logge inn på NAVs pensjonskalkulator eller kontakt NAV på telefon.

Hvordan søker jeg AFP?

Det beste er å søke elektronisk gjennom Din pensjon på nav.no. Husk samtidig å søke om gradert eller full folketrygd.