Innskudd- og ytelsespensjon

Ytelsespensjon og innskuddspensjon er to ulike måter å organisere en pensjonsordning på.

Den sentrale forskjellen mellom disse knytter seg til om hva som er fastsatt på forhånd:

  • utbetalingen ved pensjonsalder (ytelsespensjon) eller 
  • bedriftens innbetalinger til pensjonsordningen (innskuddspensjon)

Det er mulig å ta ut tjenestepensjon, folketrygd og AFP fra fylte 62 år - samtidig som du jobber helt eller delvis. 

Ytelsesordning

En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder 67 år er avtalt på forhånd.

I finansbransjen har det vært vanlig med en alderspensjon (inklusiv alderspensjon fra folketrygden) på mellom 66 og 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Alderspensjonen er livsvarig. Det er ikke uvanlig at ytelsesordningen også omfatter ektefelle-, barne- og uførepensjon.

Ytelsespensjonen er forutsigbar for den ansatte. Ordningen baserer seg på en ”beregnet” folketrygd. Det legges til grunn full opptjening (40 år) i folketrygden og full opptjening i bedriften (30 år).

Bedriften betaler inn den årlige premien til pensjonsordningen. Størrelsen på premien avhenger blant annet av medlemmenes tjenestetid, alder og lønnsnivå. Dette fører til at størrelsen på bedriftens innbetalinger varierer fra år til år.

Innskuddsordning

I en innskuddspensjonsordning er bedriftens innbetaling til pensjonsordningen fastsatt som en prosentsats av den/de ansattes lønn.

I motsetning til ytelsespensjon, er nivået på en innskuddspensjon ved oppnådd pensjonsalder ikke fastsatt. Nivået på pensjonen vil avhenge av størrelsen på innbetalingene (pensjonskapitalen), avkastningen på kapitalen og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.

Kostnadene ved ordningen er forutsigbar for bedriften med hensyn til innskuddet til enhver tid. Den ansatte selv er ansvarlig for forvaltningen av pensjonskapitalen. Størrelsen på pensjonen er helt uavhengig av folketrygd og opptjeningstid.

Det er pensjonskapitalens størrelse som avgjør hvor stor pensjon du kan ta ut fra utbetalingstidspunktet og perioden du ønsker denne utbetalt over. Utbetaling over minimum 10 år, men minst til fylte77 år. Maksimum utbetalingstid er 25 år.

Lovens maksimalsatser for innskuddspensjon: 

  • 7 % av lønn mellom 0 – 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp)
  • 25,1 % for lønn mellom 7,1 og 12 G
  • Lønn over 12 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget

I de senere år har flere bedrifter lukket den ytelsesbaserte pensjonsforsikringen og gått over til en innskuddsordning for nyansatte.

Det er en rettighet for medlemmene i den ytelsesbaserte ordningen, å melde overgang til innskuddsordningen fra det tidspunkt ytelsesordningen blir lukket.

Med andre ord…

  • Mens innskuddspensjon er en spareordning, er ytelsespensjon en forsikringsordning. Dette betyr at med en ytelsespensjon er du garantert pensjonsutbetaling etter fastsatt nivå
  • Det motsatte er tilfellet ved innskuddspensjon, hvor det er den ansatte som har avkastningsrisikoen på det som er innbetalt til ordningen
  • I en ytelsesbasert tjenestepensjon vet de ansatte hva de får i pensjon, men bedriften vet ikke hva som må innbetales hvert år
  • I en innskuddsbasert ordning vet bedriften hva som skal innbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får i pensjon