Ord og uttrykk om pensjon

Alleårsregelen
Delingstall
Fripolise
Grunnbeløp (G)
Levealderjustering
Pensjonsbeholdning
Pensjonsopptjening

Alleårsregelen

Regel i den nye pensjonsreformensom betyr at alle år du har inntekt,skal telle med i opptjeningen av pensjonsrett. Pensjonsgivende inntekt skal fastsettes for hvert kalenderår fra en person fyller 13 år til fylte 75 år.

Delingstall

Dette er et uttrykk for hvor mange års forventet gjenværende levetid du har når du går av med pensjon. Brukes i den nye pensjonsordningen for å beregne den årlige pensjonen. Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen.

Fripolise

Et forsikringsbevis som utstedes når du går ut av en ytelsesbasert tjenesteordning. Den viser hvor mye årlig pensjon du har opptjent den tiden du var med i pensjonsordningen.

Grunnbeløp (G)

Beregningsfaktor i folketrygden som brukes til å beregne alle pensjonsytelser fra folketrygden. Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget med virkning fra 1. mai hvert år.

Levealdersjustering

Regel i den nye pensjonsreformen som medfører at den årlige pensjonen justeres ned i takt med stigningen i forventet levealder.

Pensjonsbeholdning

Summen av årlig pensjonsopptjening til enhver tid utgjør den enkeltes pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten.

Pensjonsopptjening

Den årlige pensjonsopptjeningen er begrenset oppad til 18,1 prosent av et beløp tilsvarende 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden.