Tariffestet pensjon

Finansforbundet har ved flere tariffoppgjør krevd avtalefesting av tjenestepensjon. Siste gang i 2006, hvor forbundet varslet streik. Regjeringen svarte med tvungen lønnsnemnd.

Rikslønnsnemnda kom imidlertid med en interessant uttalelse. Det gjør at kravet om tariffesting av tjenestepensjon og personalforsikringer nå må fremmes i de lokale forhandlingene:

  • "Rikslønnsnemndas flertall… er oppmerksomme på at de problemstillinger som nå er reist – og som sikkert vil bli ytterligere aktualisert i tiden fremover. Flertallet ser det imidlertid slik at dette spørsmålet – som vil representere en reform innenfor store eller deler av arbeidslivet – i første rekke må få sin avklaring og løsning gjennom forhandlinger mellom partene…”.

I forbindelse med behandlingen i Rikslønnsnemnda ble det utarbeidet et fyldig prossesskriv. Her finner du mange gode argumenter for å få tariffestet tjenestepensjon og personalforsikringer.

Last ned prosesskrivet om pensjon (pdf, 121 kb)

I en av våre medlemsbedrifter CSC Solutions har tillitsvalgte fremforhandlet en god formulering i sin tariffavtale: 

  • "Selskapet skal ha en tilfredsstillende pensjonsordning og gruppelivsforsikring for sine ansatte. Alle endringer i vilkårene for pensjons- og gruppelivsforsikringer skal avtales med de tillitsvalgte"