Arbeidstid

Med arbeidstid menes den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Arbeidstidsutvalget la frem sin utredning 6. januar 2016: Utvalget har blant annet gjennomgått dagens arbeidstidsregulering, sett på forholdet mellom lov og tariffavtaler, internasjonale forpliktelser og omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Finansforbundet jobber med utredningen og regner med at vi blir invitert i en høringsrunde, der vi først og fremst vil se på finansnæringen og konsekvenser for finansansatte. Les mer på arbeidstidsutvalget.no

Overordnede bestemmelser

Som ansatt i finansbransjen omfattes du av Sentralavtalen (SA), en avtale mellom Finans Norge og Finansforbundet. Denne avtalen innholder overordnende bestemmelser knyttet til arbeidstid, og hvilke rettigheter du har.

Den ordinære ukentlige arbeidstid

 Den normale arbeidstiden er 08.00-16.00 mandag til fredag. Ordinær ukentlig arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer. I bedriftsavtalen kan det fastsettes egne regler. Der er det også anledning til å avtale sommertid.

  • Arbeid utover 37,5 t pr. uke regnes som overtid. Den ukentlige arbeidstiden kan imidlertid gjennomsnittsberegnes etter reglene i arbeidsmiljøloven

Arbeidstid etter fylte 64 år

 Fra fylte 64 år har heltidsansatte rett til 1 time kortere daglig arbeidstid. I den periode bedriften praktiserer sommertid har heltidsansatte, fra fylte 64 år, rett til 0,5 time kortere daglig arbeidstid.

Arbeidstid for deltidsansatte

 Arbeidstid for deltidsansatte skal fastlegges skriftlig. Arbeid utover avtalt arbeidstid blir mertid. Er du deltidsansatt har du bare krav på vanlig timebetaling for disse timene. Dersom mertiden går utover den ordinære arbeidstid for heltidsansatte (37,5 t), har du også krav på overtidsbetaling for de overskytende timene.

Arbeidsplan

 Dersom du arbeider til ulike tider på døgnet skal det i samarbeid med tillitsvalgte utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider du skal arbeide.

Kompensasjon for arbeid utover normal arbeidstid

 Jobber du utover normal arbeidsdag fra kl. 08.00 til kl. 16.00, skal det gis kompensasjon avhengig av når arbeidet utføres. Med mindre annet er avtalt i bedriftsavtalen utgjør kompensasjonen: 

  • Ukedager fra 16.00 til 18.00: 25% tillegg
  • Ukedager fra 06.00 til 08.00: 25% tillegg
  • Ukedager fra 18.00 til 21.00: 30% tillegg
  • Ukedager fra 21.00 til 06.00: 60% tillegg
  • Lørdag fra 08.00 til 15.00: 60% tillegg
  • Lørdag fra 15.00 til 08.00: 100% tillegg
  • Søndag uansett tid på døgnet: 100% tillegg
  • Helgedager (nyttårsaften, skjærtorsdag mm.): 120% tillegg

For bedrifter med fleksitidsordning, ytes det ikke kompensasjon innenfor fleksitidens yttergrenser. Kompensasjonsreglene for arbeid utover normal arbeidstid kan ikke kombineres med reglene om overtidsbetaling.

Helg og nattarbeid

 Helg og nattarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig, og ledelse og tillitsvalgte i den enkelte bedrift er enig om det. Reglene fastsettes i bedriftsavtalen. 


Har du fortsatt spørsmål?

Lurer du fortsatt på noe knyttet til arbeidstid?