Ferie og feriepenger

Det er mange myter på dette området. Vi gir deg fakta om ferie og feriepenger.

Prosentsats for feriepenger

 • Den alminnelige prosentsatsen er 12,0 % av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder hvis du er omfattet av Sentralavtalens bestemmelser
 • Hvis du ikke er omfattet av den avtalefestede 5. ferieuken, er den alminnelige prosentsatsen 10,2 % av feriepengegrunnlaget
 • Er du over 60 år med rett til ekstraferie økes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng

Hvor lang ferie har jeg rett til?

Hovedregelen at du har rett til 25 virkedager ferie hvert år. Er du omfattet av Sentralavtalens bestemmelser, har du i tillegg krav på 5 virkedager ferie. Totalt har du da krav på 30 virkedager ferie, som tilsvarer 5 uker.

 • Mandag til lørdag regnes som virkedager etter ferieloven. Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager. 
 • I tillegg vil de arbeidsfrie dagene til ansatte som arbeider deltid/skift måtte regnes med i ferieperiodene. Man kan m.a.o. ikke kreve å få delt opp ferien slik at ferien bare legges på de dagene som etter arbeidstidsordningen ville ha vært arbeidsdager
 • Blir du ansatt etter 30. september i ferieåret har du imidlertid kun rett til 6 virkedager ferie i det inneværende ferieåret. Blir du ansatt senest 30. september har du rett til full ferie det inneværende ferieåret
 • Dersom du har avviklet ferie tidligere på året hos den forrige arbeidsgiveren, skjer det en avkorting i forhold til ferien som eventuelt skal avvikles hos din nye arbeidsgiver. Dersom du har avviklet 5 uker ferie hos den forrige arbeidsgiveren, vil du ikke ha rett til mer ferie hos din nye arbeidsgiver det ferieåret.

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

 Du har rett til en ukes ekstraferie fra og med det året du fyller 60 år. Det betyr at du fra da av totalt har rett til 6 uker ferie pr. år.

Feriepenger og fradrag av lønn i ferie
Som arbeidstaker får du lønn når du arbeider. Du har i utgangspunktet ikke vanlig lønn når du tar ferie. Ved ferie får du i stedet feriepenger. Hvor mye feriepenger du har krav på for hele året er basert på opptjeningen året før. Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.
I prinsippet gis du en andel av feriepengene i stedet for lønn hver dag du har ferie. For å forenkle lønnsutbetalingene foretas imidlertid ikke avregningen dag for dag når du tar ferie i løpet av året. I stedet utbetales feriepengene en gang i året - rundt juni. Da holdes samtidig lønna tilbake som om du hadde tatt hele ferien den måneden. 
Har du rett på mer ferie enn det er arbeidsdager i juni, trekkes du også i juni også for den lønnen som arbeidsgiver faktisk utbetaler de dagene du tar ut disse feriedagene i løpet av året. 
De som har ekstra ferie fordi de er omfattet av Sentralavtalen eller fordi de er over 60 år får mer fradrag for lønn i ferie, men også høyere prosentsats som kompenserer for dette. Det kan også være avtalt tilleggsrettigheter i den enkelte bedrift.  
Feriepengene utbetales uten skattetrekk ved utbetalingen. Feriepenger er imidlertid skattbar inntekt og skattetrekket fordeles automatisk på de andre månedene.
Slutter du i jobb foretas det en sluttavregning av hva du har fått utbetalt og hva du har krav på.

Feriepenger og fradrag av lønn i ferie

 Som arbeidstaker får du lønn når du arbeider. Du har i utgangspunktet ikke vanlig lønn når du tar ferie. Ved ferie får du i stedet feriepenger. Hvor mye feriepenger du har krav på for hele året er basert på opptjeningen året før. Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.

I prinsippet gis du en andel av feriepengene i stedet for lønn hver dag du har ferie. For å forenkle lønnsutbetalingene foretas imidlertid ikke avregningen dag for dag når du tar ferie i løpet av året. I stedet utbetales feriepengene en gang i året - rundt juni. Da holdes samtidig lønna tilbake som om du hadde tatt hele ferien den måneden. 

Har du rett på mer ferie enn det er arbeidsdager i juni, trekkes du i juni også for noen tilleggsdager. På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for og antall dager man har ferie likt.

De som har ekstra ferie fordi de er omfattet av Sentralavtalen eller fordi de er over 60 år får mer fradrag for lønn i ferie, men også høyere prosentsats som kompenserer for dette. Det kan også være avtalt tilleggsrettigheter i den enkelte bedrift.  

Feriepengene utbetales uten skattetrekk ved utbetalingen. Feriepenger er imidlertid skattbar inntekt og skattetrekket fordeles automatisk på de andre månedene.

Slutter du i jobb foretas det en sluttavregning av hva du har fått utbetalt og hva du har krav på.

Kan jeg overføre ferie til neste år?

 Etter ferieloven kan det inngås skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiver om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har det endelige ordet.

 • I tillegg til dette kan dere avtale at den avtalefestede ferien, d.v.s. 5 virkedager, overføres helt eller delvis til neste ferieår
 • Det kan totalt sett inngås skriftlig avtale om overføring av 17 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Siden 1 uke tilsvarer 6 virkedager, blir dette totalt 2 uker og 5 virkedager ferie.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

 Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med deg eller din tillitsvalgte. Dersom dere ikke kommer til enighet, treffer arbeidsgiveren den endelige avgjørelsen i kraft av styringsretten.

 • Du kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Dette gjelder likevel ikke hvis du tiltrer etter 15 august i ferieåret
 • Du kan også kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Opparbeides det rett til feriepenger ved sykdom og ved fødsel/adopsjon?

 Ja, bedriften betaler feriepenger av full lønn i inntil 52 uker hvert opptjeningsår

 

Har du fortsatt spørsmål?

Lurer du fortsatt på noe knyttet til ferie?