Oppsigelse

Se hvilke rettigheter og muligheter du har dersom du mottar oppsigelse fra din arbeidsgiver.

Individuell vurdering

For at arbeidsgiver skal kunne si deg opp, må det foreligge en saklig grunn til oppsigelse.

Kravet til saklig grunn innebærer at det i den enkelte sak må foretas en konkret og individuell vurdering. Terskelen for oppsigelse er generelt sett høy, og arbeidsgiver må ha gode grunner for å si deg opp.

Forhold som gir saklig grunn til oppsigelse er blant annet:

 • mangelfulle kvalifikasjoner/faglig udyktighet
 • ordrenekt
 • skoft
 • rusmisbruk
 • brudd på lojalitetsplikten
 • utilbørlig opptreden
 • samarbeidsvanskeligheter

Drøftelsesmøte

Før arbeidsgiver beslutter oppsigelse, skal spørsmålet drøftes med deg og tillitsvalgte. Det er arbeidsgivers ansvar å gjennomføre et drøftelsesmøte, hvor begge parter kommer med sitt syn på saken.

Skriftlig oppsigelse

Selve oppsigelsen skal være skriftlig, og gi orientering om :

 • adgangen til å kreve forhandlinger
 • å reise søksmål
 • retten til å stå i stilling
 • hvilke frister som gjelder. . 

Du kan også kreve å få en skriftlig begrunnelse for årsaken til oppsigelsen

Oppsigelsesfristen

Hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt i en tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.

For fast ansatte i vårt tariffområde gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst tre måneder. Dersom du på oppsigelsestidspunktet har mer enn 10 års ansiennitet og har fylt 50 år, vil oppsigelsestiden etter denne bestemmelsen kunne bli 4, 5 eller 6 måneder.

Oppsigelsestiden regnes i hele kalendermåneder, og løper fra første dag i den påfølgende måneden.

Oppsigelse grunnet alder

Fra 1. juli 2015 er hovedregelen at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse når arbeidstaker fyller 72 år. Det er imidlertid to unntak hvor lavere aldersgrense kan praktiseres. 

For det første kan det gjøres unntak dersom det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. For det andre kan arbeidsgiver anvende en aldersgrense nedad begrenset til 70 år dersom den er blitt diskutert med tillitsvalgte og følgende vilkår er oppfylt:

 1. Aldersgrensen må være kjent for arbeidstakerne
 2. Den må praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
 3. Arbeidstaker må tilbys tilfredsstillende tjenestepensjon

Aldersgrensen må være saklig begrunnet og "ikke uforholdsmessig inngripende". 

Overgangsregler: Eksisterer det allerede en lavere bedriftsintern aldersgrense kan denne anvendes frem til 1. juli 2016 – gitt at ovenstående vilkår er oppfylt. Om aldersgrensen er fastsatt i tariffavtale vil denne gjelde frem til tariffavtalen utløper.  

Krav om forhandlinger

Mener du at oppsigelsen er ulovlig, kan du kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Da er det vanlig at både du og arbeidsgiverhar med deg advokat eller annen rådgiver i forhandlingene.

Søksmål mot arbeidsgiver

Dersom dere ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger, kan du reise søksmål mot arbeidsgiver.

Har du fortsatt spørsmål?

Lurer du fortsatt på noe knyttet til oppsigelse?