Svangerskap og småbarnsforeldre

Nettopp fått barn eller planlegger å få barn? Finn ut hvilke rettigheter du og dere har i forbindelse med svangerskap og som småbarnsforeldre.

Full lønn

I Finansforbundets Sentralavtale er det inntatt en bestemmelse som sikrer at hvis du tjener mer enn folketrygdlovens begrensning på 6 G, så får du dekket differansen mellom full lønn og fødselspenger av bedriften.

Barnets far har rett til fri med lønn i inntil 10 dager (to uker) i forbindelse med fødsel. Bedriften betaler feriepenger av full lønn i inntil 52 uker for hver fødsel og/eller adopsjon.

Svangerskapspermisjon

Er du gravid har du under svangerskapet rett til svangerskapspermisjon i inntil tolv uker. Svangerskapspenger ytes frem til tre uker før fødselen. Fra da av mottar du fødselspenger. Du har som hovedregel rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

Foreldrepermisjon

Foreldrene har rett på til sammen tolv måneders foreldrepermisjon. Retten til totalt tolv måneder lønnet permisjon knytter seg også til svangerskapspermisjon og fødselspermisjonen. Det betyr at dersom du har hatt en måned svangerskapspermisjon, og seks uker fødselspermisjon, så går dette til fradrag i totalen på tolv måneder.

Dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger.

  • Stønadsperioden ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 10 av disse ukene er forbeholdt mor og 10 uker er forbeholdt far (fedrekvoten). Resten av perioden kan mor og far dele (fellesperioden)
  • Stønadsperioden ved adopsjon er 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad. Også her er 10 uker forebeholdt far (fedrekvoten) og 10 uker forbeholdt mor.

Etter ett års lønnet foreldrepermisjon har hver av foreldrene i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Delvis permisjon

Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og lønnet foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon. Delvis permisjon må avtales mellom deg og arbeidsgiver. Dine ønsker med hensyn til uttak skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

Varslingsplikt ved permisjon

Ved uttak av permisjoner har du en varslingsplikt. Arbeidsgiver skal varsles snarest mulig og senest:

  • en uke i forveien ved fravær utover to uker
  • fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker 
  • tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Ammefri

En ansatt som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time pr. dag inntil mor slutter å amme (Sentralavtalen § 13). Etter arbeidsmiljøloven § 12-8 har ammende arbeidstakere rett til betalt fri til amming inntil en time, så lenge barnet er under 1 år og mor jobber 7 timer eller mer per dag. Arbeidstakere med kortere dager har rett på ubetalt arbeidsfri.

Rett til redusert arbeidstid

I tillegg til permisjonsbestemmelsene, har du rett til redusert arbeidstid dersom du av velferdsmessige grunner har behov for det. Har du barn under 10 år har du rett til å få arbeidstiden redusert dersom den kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften.


Har du fortsatt spørsmål?

Lurer du fortsatt på noe knyttet til svangerskap og småbarnsforeldre?