Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ferie og korona

Få svar på de vanligste spørsmålene rundt ferie og korona.

Sist oppdatert: 6. april 2021

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferie som ennå ikke er avtalt?

Du kan kreve at hovedferien på 18 virkedager (i praksis tre uker fordi lørdag regnes som virkedag) gis sammenhengende innenfor hovedferieperioden 1. juni – 30. september, jf. ferieloven § 7 nr. 1. Restferien på syv virkedager (én uke og én dag) kan også kreves avviklet i sammenheng.

Når det gjelder den nærmere plasseringen av ferien, skal arbeidsgiver i god tid før ferien avholdes drøfte fastsettingen av feriefritiden og sette opp ferielister med deg som arbeidstaker, jf. ferieloven § 6 nr. 1. Oppnås det ikke enighet er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie innenfor rammene av bl.a. § 7 nr. 1, se avsnittet ovenfor.

Etter ferieloven § 6 nr. 2 kan du kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Hvilke særlige grunner som rettferdiggjør unntak fra informasjonsplikten på to måneder, må vurderes konkret. Koronapandemien er i seg selv ikke en slik særlig grunn. Myndighetenes tiltak kan derimot skape store driftsmessige utfordringer, f.eks. ved nedstenging av bransjer på kort varsel. Slike tiltak kan etter omstendighetene kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr. 2.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du seks virkedager ekstra ferie. Hovedregelen er her at arbeidstaker selv bestemmer når ferien skal avholdes, men arbeidstaker plikter å gi arbeidsgiver to ukers varsel før ferien avholdes, jf. ferieloven § 6 nr. 2.

Hva med planlagt ferie hvis jeg blir permittert?

Blir du permittert – og har planlagt ferie i perioden –  kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut den planlagte ferien selv om du er permittert. Du og arbeidsgiver står imidlertid fritt til å avtale at ferien skal utsettes.

Arbeidsgiver kan også pålegge deg som er permittert å ta ut ferie. Tiden for ferie skal som nevnt ovenfor drøftes med deg og dersom dere ikke blir enige kan arbeidsgiver fastsette tiden for ferie innenfor lovens grenser. Arbeidstakere som avvikler ferie kan også permitteres.

Feriefravær stopper imidlertid virkningen av permitteringen. Dette medfører bla. at feriedager ikke teller med i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden.

Les mer om permitteringer og korona

Kan du kreve at planlagte feriedager utsettes?

Nei, det kan du ikke. Ferielovens bestemmelser regulerer ikke arbeidstakers adgang til å kreve at avtalt ferie ikke avvikles. En inngått avtale om ferie vil derfor gjelde selv om feriereisen må avlyses på grunn av omstendighetene rundt korona. Man må i utgangspunktet ta feriedager som planlagt.

Ønsker du å utsette allerede avtalt ferie må du ta dette opp med arbeidsgiver, og det vil være opp til arbeidsgiver å avgjøre om du får trukket den planlagte ferien for å jobbe i stedet. Sett i sammenheng med UDs råd om ikke å reise utenlands bør både arbeidsgiver og arbeidstaker utvise smidighet hvis mulig.

Kan arbeidsgiver kreve at allerede avtalt ferie skal utsettes?

Tiden for ferie som du har mottatt underretning om, kan kun endres av arbeidsgiver under visse vilkår som fremkommer av ferielovens § 6 nr. 3.

Arbeidsgiver kan endre avtalt ferieperiode hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Videre må endringen drøftes med deg. Vilkårene for å endre ferien skal forstås strengt, og det må vurderes fra sak til sak om vilkårene er oppfylt.

Koronapandemien gir ikke i seg selv grunnlag for å utsette avtalt ferie. Pandemien og myndighetenes tiltak kan medføre situasjoner som bedriften ikke kunne forutse på det tidspunktet ferien ble fastsatt, og som derfor kan gi grunnlag for å endre fastsatt ferie.

Arbeids- og sosialdepartementet har angitt et plutselig høyt sykefravær, høy grad av isolasjon/karantene eller endrede smitteråd som gir grunnlag for gjenopptakelse av driften, som eksempler som kan oppfylle vilkårene for endring av fastsatt ferie.

Du kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien. Typiske eksempler er endring/kansellering av flybilletter, leieutgifter til hotell eller hytte mv.

Hva hvis du er syk når ferien skal tas ut?

Ferien kan utsettes til senere i ferieåret dersom du blir helt arbeidsufør før den planlagte ferien starter, jf. ferieloven § 9 nr. 1.

Du må selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt og dokumentere sykdom med legeerklæring uten ugrunnet opphold, senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet.

Dersom du blir syk i løpet av ferien kan tilsvarende antall feriedager som blir omfattet av sykdom utsettes til senere i ferieåret. Dette må også dokumenteres med legeerklæring og fremsettes til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold.

Hva hvis du sitter i karantene når ferien skal tas ut?

Det fremgår som allerede nevnt at du må være helt arbeidsufør før den planlagte ferien starter for å kunne få utsatt ferien. Nav har på sine sider bekreftet at de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, har rett til sykemelding. Husk at du – som alltid – må få nødvendig dokumentasjon fra lege og følge reglene som gjelder for melding av sykefravær.

Karantene ut fra rene preventive hensyn, for eksempel etter utenlandsreise e.l., oppfyller ikke ferielovens krav for å få utsatt ferie.

Har jeg krav på sykepenger dersom jeg blir smittet eller syk på reise?

Folketrygdloven krever at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å få sykepenger. Karantene pålagt som følge av reise i strid med nasjonale reiseråd vil derimot kunne medføre at retten til sykepenger bortfaller.

Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger. Det er derfor viktig å ha en god reiseforsikring på plass i god tid før du reiser, og sjekke at denne dekker eventuelle medisinske kostnader, sykehusopphold eller ekstrakostnader i forbindelse med smitte eller sykdom.

Merk at ferie kan være nærmere regulert i lokale tariffavtaler.

Var dette nyttig?