Seksuell trakassering

Visste du at bedrifter med mer enn fem ansatte er forpliktet til å ha interne retningslinjer for varsling?

trakassering på jobben
frokostmøte #postmetoo i finans
Frokostmøte 8. mars

Bjørvika, Oslo: Vi arrangerer gratis frokostmøte sammen med Finans Norge om #metoo og veien videre i finans. Her treffer du komiker og samfunnsdebattant Sigrid Bonde Tusvik, blant flere.

Begrenset antall plasser!

Meld deg på innen 6. mars

Dette bør du gjøre:

 1. 1

  Si fra til personen som trakasserer deg

  Du bør i første omgang ta opp problemet med den det gjelder. Hvis du opplever dette som ubehagelig, eller det ikke hjelper, anbefaler vi at du tar saken videre. Følg varslingsrutinene i din bedrift.

 2. 2

  Varsle arbeidsgiver

  Alle virksomheter med med enn fem ansatte er forpliktet til å utarbeide interne retningslinjer for varsling. Her skal det fremgå hvem du skal varsle til og hvordan varslingsmeldingen vil bli håndtert. Dersom din bedrift ikke har utarbeidet varslingsrutiner kan du kontakte tillitsvalgte, verneombud eller nærmeste leder.

 3. 3

  Samle bevis

  Ofte vil saker som gjelder trakassering være vanskelig å bevise. Derfor er det viktig at du sparer på alle bevis som kan dokumentere det som har skjedd. Det kan for eksempel være e-poster, sms eller meldinger på sosiale medier. Kollegaer eller andre som kjenner til saken vil kunne tjene som vitner.

 4. 4

  Ta kontakt med din tillitsvalgt

  Vi vil anbefale deg å ta opp saken med en tillitsvalgt eller verneombudet. Denne type saker oppleves ofte som svært belastende, og det kan være godt å ha en å støtte seg til i varslingsprosessen. Tillitsvalgte vil blant annet kunne bistå deg med å utarbeide varselet til arbeidsgiver, og å delta i møter hvis du ønsker det. Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil.

 5. 5

  Ta kontakt med en av våre advokater

  Våre advokater har bred erfaring med å håndtere saker om seksuell trakassering. Som medlem i Finansforbundet har du krav på individuell rettslig bistand, og du kan når som helst kontakte oss for råd og veiledning.

  Send oss en e-post 

  Eller ring oss på 03040

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er all form for uønsket seksuell oppmerksomhet som er ment, eller oppleves som krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan omfatte alt fra blikk, berøring og kommentarer, til voldtekt og voldtektsforsøk.

Både spørsmål, ryktespredning om en persons seksuelle aktivitet og gjentatte seksuelle spøker kan falle inn under definisjonen.

Å sende bilder eller videoer med seksuelt innhold via brev, telefon eller internett kan også være seksuell trakassering. Det er ikke et krav at handlingene er motivert av seksuelt begjær.

Oppmerksomheten må være uønsket: Det er den som utsettes for den seksuelle oppmerksomheten som avgjør om den er uønsket. Handlingspersonen bør gjøres oppmerksom på at oppmerksomheten er uønsket, men dette er ikke et absolutt krav.

Oppmerksomheten må enten være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom: Det er nok at ett av vilkårene er oppfylt. Det er altså tilstrekkelig at oppmerksomheten er plagsom. Hva som skal til for at opptreden er å regne som plagsom i lovens forstand, beror på en totalvurdering. Av betydning er handlingens karakter, hvordan handlingen oppleves, tid og sted og relasjonen mellom de involverte.

Hva er arbeidsgivers plikt?

Arbeidsgiver skal forebygge seksuell trakassering. Hvis ledelsen får kjennskap til seksuell trakassering i bedriften skal de forhindre at det fortsetter.

Plikt til å forebygge
Arbeidsgiver skal sette i verk forebyggende tiltak. Det kan være å utarbeide retningslinjer hvor det går klart fram at seksuell trakassering ikke aksepteres, holdningskampanjer, og rutiner for varsling om seksuell trakassering.

Plikten til å forebygge seksuell trakassering gjelder overfor ansatte, kunder og andre som naturlig hører inn under ansvarsområdet til arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver har plikt til å forebygge at en ansatt trakasseres av en kunde eller omvendt.

Plikten til å forebygge gjelder også utenfor arbeidstid og utenfor arbeidsplassen, så fremt hendelsen har en tilknytning til arbeidet. Typiske eksempler er julebord, sommerfest eller andre sosiale sammenkomster i regi av arbeidsgiver.

Plikt til å forhindre
Hvis det er påstått seksuell trakassering skal arbeidsgiver ta tak i situasjonen. De skal utrede hva som har hendt og komme med forslag til løsning. Etter loven er det tilstrekkelig at arbeidsgiver forsøker å forhindre trakasseringen og iverksetter tiltak. Det er ikke et krav at de lykkes.

Statistikk

Unge kvinner er mest utsatt. Finansbransjen er ingen versting. De ferskeste tallene er fra Levekårskundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå i 2016

Av ansatte totalt oppga

4 %

at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller oftere

Flest kvinner

7 %

av kvinnene sa at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Færre menn

2 %

av mennene oppga det samme

Unge kvinner mest utsatt

13 %

var andelen blant kvinner mellom 18 og 24 år

Store yrkesvariasjoner

Mest utsatt

22 %

er ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter

Sykepleiere

17 %

er også blant de mest utsatte gruppene

Illustrasjon undersøkelse fra Fafo i 2017
Finans ingen versting

Finans er ingen versting når det gjelder seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, selv om vi helst skulle sett null.

Den siste analysen vi kjenner til er fra Fafo-rapporten «Seksuell trakassering i arbeidslivet» fra 2017. Den er basert på SSBs Levekårsundersøkelse i 2013.

Les hele rapporten

Fant du det du lette etter?