Skill Oljefondet ut av Norges Bank

- Vi mener fremtidige generasjoner er best tjent med at vår største sparegris forvaltes utenfor Norges Bank, sier sjeføkonom Sven Eide.

11. oktober 2017

Sentralbanklovutvalget har vurdert styringsstrukturen for Norges Bank, forvaltningen av Statens Pensjonfond Utland (SPU) – eller Oljefondet – og retningslinjene for pengepolitikken.

Oljefondet
Det er utvalgets forslag om å flytte Oljefondet til et eget særlovselskap utenfor Norges Bank som har skapt mest villrede blant partene i arbeidslivet. Finansforbundet støtter forslaget.

– Oljefondet har som eneste formål å sikre størst mulig avkastning over tid innenfor de vedtatte etiske retningslinjene for fondet. Det er ikke hovedoppgaven til Norges Bank, sier Eide.

Finansforbundet og de tillitsvalgte i Norges Bank forutsetter at en eventuell omorganisering ikke vil medføre bemanningsreduksjon.

 

Svein Eide Sjeføkonom, Finansforbundet

« Med Oljefondet i et eget selskap vil Norge stå friere til å justere investeringsstrategien, til det beste for fremtidige generasjoner. »

Organisasjonene i arbeidslivet spriker i hvordan Oljefondet skal forvaltes. YS støtter vårt syn på dette punktet. LO, Unio og Finans Norge ønsker ikke å skille Oljefondet ut av Norges Bank.

Norges Banks formålsparagraf
Utvalget foreslår en positiv justering i formålsparagrafen når det gjelder målet om høy og stabil produksjon og sysselsetting. – Det er bra, men vi mener utvalget burde gå lenger. Høy sysselsetting er like viktig som lav inflasjon. Vi mener målet om høy og stabil produksjon og sysselsetting bør være sideordnet med inflasjonsmålet, sier Eide.

Finansiell stabilitet
Vi støtter utvalgets forslag om å flytte beslutningsmyndigheten for virkemidler innen finansiell stabilitet ut av Finansdepartementet. Samtidig bør Finanstilsynet få en sterkere rolle i beslutningsprosessen enn det utvalget forslår. Norges Bank og Finanstilsynet besitter ulik kompetanse. – En slik organisering er også mer i tråd med internasjonal praksis, mener Eide.

Høring ny sentralbanklov – Finansforbundets høringssvar

Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov (regjeringen.no)

 

Om oljefondet

Globalt

9000

selskaper

Globalt

80

land

Verdi

1 000 milliarder dollar

per 19. september 2017

Kilde: www.nbim.no