Statsbudsjettet 2020: Økt satsing på kompetanse

- Regjeringen øker farten i sin satsing på kompetanse, forskning og grønne arbeidsplasser. Arbeidet med finansskatten går dessverre i sneglefart, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

07. oktober 2019

Ingen endring i fagforeningsfradraget

kr 3850,-

kan fortsatt trekkes av kontingenten på skatten

Regjeringen vil bruke

243,6 mrd. av oljefondet

2,6 mrd. mindre enn i 2018

Målrettet innsats for kompetansereform

Finansnæringen er i kontinuerlig omstilling. Behovet for ny kompetanse, ny teknologi og innovasjon stiller høye krav til de ansatte og næringen. Derfor er det fra vårt perspektiv positivt at regjeringen blant annet foreslår å øke bevilgningene til kompetanseformen og opprette et eget kompetanseprogram.

For å gjøre det enklere å kombinere utdanning og opplæring med arbeid, foreslår regjeringen endringer i utdanningsstøtten. – Det er bra, vi har lenge etterspurt endringer i studiestøtten for at folk med fulltidsjobb kan få et fullverdig studiestøttetilbud, sier Hellman.

Forskning og høyere utdanning

I budsjettet fortsetter regjeringen satsingene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028 på teknologi, kvalitet i høyere utdanning og FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet. Det mener vi er en riktig prioritering.

Vi har i tillegg lenge etterspurt en mer koordinert satsning på finansforskning, slik vi ser i våre naboland Danmark og Sverige. – Hvis finanssektoren skal utvikle seg som en næring for andre næringer er det behov for integrering og broer mellom finans og øvrig næringsliv. Dette er noe vi vil fortsette å spille inn i våre dialogmøter med regjeringen, sier Hellman.

Finansskatten og reguleringer

Finansforbundet har lenge jobbet for en bedre innretting av finansskatten. Vi forventet en redegjørelse for hvordan arbeidet med en provenynøytral omlegging av finansskatten går, og en begrunnelse for hvorfor arbeidet tar så lang tid. – Det fikk vi dessverre ikke i dette statsbudsjettet. I en tid der regjeringen selv påpeker den økende regulatoriske belastningen på norske finansinstitusjoner hadde vi håpet på en nærmere avklaring av finansskatten og de negative effektene den har på bransjen i sin nåværende form, sier Hellman.

Grønne arbeidsplasser og forskningsinnsats

Vi mener det er positivt at regjeringen vil prioritere forskning og teknologiutvikling som bidrar til flere grønne arbeidsplasser og fremskynder en overgang til lavutslippssamfunnet.
– Vi skulle imidlertid gjerne sett flere eksempler på gode tiltak, og en sterkere vilje fra myndighetene til å satse på finansnæringen som en viktig fremtidig næring og arbeidsplass i den grønne omstillingen, sier Hellman.

Han håper at de økte bevilgningene til Finanstilsynet vil akselerere det påbegynte arbeidet med klimarisiko og styrke arbeidet med bærekraftspørsmålene. Dette kan gjøres innenfor Finanstilsynets gjeldende mandat, som er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Les mer:

Statsbudsjettet 2020 (regjeringen.no)

YS om statsbudsjettet (ys.no)