Aktuelle foredragsholdere

I forkant av et kurs er det hensiktsmessig å gjøre en vurdering av hvilke forventninger man antar de nye tillitsvalgte har til informasjon og fagtema som skal belyses i opplæringen.

Som instruktør skal du gjennom det fagstoffet som er skissert i Finansforbundets opplæringsplan. Likevel kan det være hensiktsmessig å sette av litt tid til spesifikke fagtema dersom det er saker ”alle” i bedriften er opptatt av, og som tillitsvalgte kan forvente å få spørsmål om.

I bedriftene vil det til enhver tid være ulike saker på dagsorden – noen steder er omorganisering aktuelt, andre steder flytting av arbeidsplasser eller innføring av målesystemer.

Noen steder er man opptatt av nye rammebetingelser i næringen og konsekvensene av disse, andre steder ligger fokus på pensjon. I slike sammenhenger kan du hente inn ekspertise enten fra fagpersoner i egen bedrift, eller fra Finansforbundets sekretariat. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dette.

Noen instruktører inviterer topplederen i bedriften til å si noen ord i løpet av kurset. Dette kan være om ”den nordiske modellen/ trepartssamarbeidet” sett fra ledelsens ståsted, eller det kan være om samarbeidet mellom leder og tillitsvalgte og hvilke forventninger lederen har til dette.

Dette kan være en fin måte å vise nye tillitsvalgte hvor viktig rollen de har påtatt seg er, og hvordan et godt tillitsvalgtarbeid er hensiktsmessig for hele bedriften.

Instruktørene må gjerne dele gode ideer om vellykket bruk av andre ressurspersoner inn i grunnopplæringen.