Hvordan gjennomføre kurs

internpplaringGrunnkurset er ofte den tillitsvalgtes første møte med Finansforbundet, og det forplikter! Som kursledere må vi fremstå profesjonelle, godt forberedt og som gode representanter for fagforeningen.

De fleste av Finansforbundets bedrifter avholder Grunnkurs del 1 over to dager.

Det er viktig at deltakerne i gruppa blir trygge på hverandre, og på kurslederne. Det er derfor hensiktsmessig å bruke en del tid på å bli kjent og å lære navn.

Vi anbefaler også å bruke noe tid på å avklare deltakernes forventninger til kurset – hva ønsker de å lære og hva ønsker de å få svar på? Forventningene kan ligge som et bakteppe i undervisningen gjennom kursdagene, og kan gjerne gjennomgås som en avslutning av kurset.

Folk lærer ting på ulik måte. Dette må vi som kursledere være bevisst på. Det gjelder derfor å variere undervisningen – tavleundervisning, bruk av PPT, gruppearbeid, plenumsdiskusjon, rollespill.

Når det gjelder ansvarsforhold er den hovedtillitsvalgte ansvarlig for gjennomføring av Grunnkurs del 1 i bedriften. Ansvaret er ofte delegert til en instruktør.

Sekretariatet er ansvarlig for det pedagogiske opplegget og utarbeider det nødvendige materialet. Sekretariatet har ansvar for å sende ut alt materiell til hvert grunnkurs, bl.a. e-intro, skriftlig materiell, brosjyrer, smågaver med mer. Sekretariatet må ha informasjon om utsendelsen i god tid før kurset.

Hva skal grunnkurs 1 inneholde? Bedriftsintern opplæring

 • Kunnskap om egen bedrift
 • Forretningsområdene
 • Økonomi
 • Drift

Finansforbundets organisasjon og oppbygging:

 • Merkeplattform
 • Hovedsatsingsområdene
 • Organisasjonsstruktur

Finansforbundet i bedriften:

 • Tillitsutvalgets oppbygging – hvem, hva og hvor
 • Valgordning
 • Utvalg og råd etter HA
 • Vernetjenesten – VO, HVO og AMU
 • Arbeidsoppgaver, aktuelle saker

Avtalestrukturen:

 • Hovedavtale, Sentralavtale, Bedriftsavtale/Særavtale
 • Nærmere om innholdet i Bedriftsavtale og reglement (personalhåndboka)

Refleksjoner deltakerne har gjort gjennom e-introduksjonen

Tillitsvalgtes rolle, merkeplattform og politiske hovedsatsingsområder

 • Kommunikasjon, relasjon, medlemspleie og verving

De fleste avholder kurs sammen med en annen kursleder. Samarbeidet og kommunikasjonen mellom kurslederne er essensiell. Vi anbefaler at dere som er kursledere møtes i god tid før kurset for å planlegge gjennomføringen. Her må dere:

 • Fordele oppgaver
 • Snakke om vekting av innhold/tidsbruk på de ulike temaene – lage program
 • Vurdere hvilke pedagogiske verktøy dere ønsker å bruke
 • Formidle hvordan dere ønsker å få feed-back fra den andre kursholderen
 • Annet

Som kursledere er dere helt sikkert forskjellige typer med ulik tilnærming til stoffet. Dette kan være utfordrende i et samarbeid, men er antakelig svært gunstig for deltakerne som får se ulike personer og ulik metodikk i aksjon.

Før kurset bør du og din makker reflektere over sterke og svake sider dere har i undervisningssituasjonen, og gjennom dette legge opp et opplegg som bidrar til at dere spiller hverandre gode.