Ansettelse

LOV / FORSKRIFT TARIFFAVTALE
Generelle bestemmelser AML kap. 14, AML § 13-2 HA § 14, HA § 13 B nr. 2 og nr. 8.
Ledig stilling AML § 14-1
Stillingsannonse Likestillings- og diskrimineringsloven § 29
HA § 17 nr. 9
Innhenting av opplysninger AML §§ 13-4, 9-3 HA § 14 nr. 3
Hvem kan ansettes? Likestillings og diskrimineringsloven kap.5

AML kap.13

Fortrinnsrett AML §§ 14-2, 14-3 og 14-4 HA § 20 nr. 5
Formkrav ved ansettelse AML §§ 14-5, 14-6, 14-7 og 14-8
Midlertidig ansettelse AML §§ 14-9 og 14-11 SA § 1 nr. 2, 2. ledd
Prøvetid AML §§ 14-6 f) HA § 18, § 19 nr. 5
Likestilling Likestillings og diskrimineringsloven kap.5 HA § 17
Innleie av arbeidskraft AML §§ 14-12, 14-12a, 14-12b, 14-12c, 14-13 og 14-14 SA § 2B

Arbeidstid

LOV / FORSKRIFT TARIFFAVTALE
Generelle bestemmelser AML kap 10 SA kap. II. HA § 7 nr. 4 c) d) og g)
Arbeidstid AML § 10-1 SA § 3
Unntak fra arbeidstids- bestemmelsene AML § 10-12 SA § 1 nr. 2 og 3
Tariffavtale om annen arbeidstid AML § 10-12, nr. (4) SA § 4
Arbeidstidens lengde og plassering AML § § 10-2, 10-5 SA kap. 2 Felles- erklæring, SA § 3
Normalarbeidsdagens lengde AML § 10-4 SA § 5 nr. 1
Overtid AML § 10-6 SA § 11
Fleksitid AML § 10-2 nr. (3) SA § 3 nr. 5
Redusert arbeidstid AML § 10-2, 4. ledd SA § 3 nr. 2
Kveldsarbeid AML § 10-1, 3. ledd SA § 4

Lønn

LOV / FORSKRIFT TARIFFAVTALE FAGSIDER & RESSURSER
Generelle bestemmelser AML § 4-1, nr. (2)

AML § 14-6, (1) bokstav i)

SA kap. 3. HA § 7 nr. 4, e), Fagtema – Lønn

Fagtema- Lokal lønnsvekst

Utbetaling og trekk AML § 14-15 HA §§ 32 og 33
Lønnsregulativet SA §§ 7 og 8 og lønnstabell vedlagt SA
Lønnsfastsettelse v/ansettelse HA § 14 nr. 3
Lønnsutvikling HA § 14 nr. 5 SA kap. 3 Felleserklæringen,
8. avsnitt
Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven
§§ 29, 32 og 34

SA kap. 3 Felles erklæring, 7. avsnitt
Lønnskompensasjon SA § 5
Lønnsansiennitet SA § 9 jfr. § 7
Fungering i høyere stilling SA § 10

Sosiale ytelser / Goder

LOV / FORSKRIFT TARIFFAVTALE
Generelle bestemmelser Folketrygdloven del 2, 4, 5 og 6 SA kap. 4
Lønn under sykdom Folketrygdloven del 4 SA § 12 (SA § 6 nr. 2)
Lønn ifm. svangerskaps- kontroll AML § 12-1
Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon Folketrygdloven kapittel 14 SA § 13 (SA § 6 nr. 2)
Ammefri med lønn AML § 12-8 SA § 13 nr. 3
Lønn ved dødsfall SA § 14
Lønn under militærtjeneste SA § 15
Pensjon SA § 16 (AFP)

Permisjoner

LOV / FORSKRIFT

TARIFFAVTALE

Svangerskap, fødsel og adopsjon AML §§ 12-1 til 12–8
Barns og barnepassers syk- dom. Pleie av pårørende. AML § 12-9, § 12-10
Utdanning/kompetanse- utvikling AML § 12-11 SA kap. 5, § 17, 18 og 19, HA § 15A nr. 5 c, nr. 6 a, SA § 11 nr. 7
Militærtjeneste, o entlig verv mv. AML §§ 12-12 og 12–13

Ferie

LOV / FORSKRIFT

TARIFFAVTALE

Feriefritidens lengde Ferieloven § 5 SA § 6 nr. 1-5
Fastsettelse av ferien Ferieloven § 6 SA § 6 nr. 1 d)
Tiden for ferie Ferieloven § 7 SA § 6 nr. 1 e)
Overføring av ferie Ferieloven § 7 nr. 3 SA § 6 nr. 1 f)
Ferieavvikling ved oppsigelse, sykdom mv. Ferieloven §§ 8 og 9
Feriepenger Ferieloven §§ 10 og 11 SA § 6 nr. 1 c), nr. 2 og nr. 3

Personopplysninger

LOV / FORSKRIFT

TARIFFAVTALE

Generelt HA § 34, HA § 7 nr. 4 j)
Grunnkrav til behandling av personopplysninger;
Sensitive personalopplysninger
Innsyn
Kontrolltiltak i virksomheten
Vilkår for kontrolltiltak AML § 9-1
Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak AML § 9-2 HA §§ 15 nr.5 e), 13 B nr. 4
Innhenting av helse- opplysninger AML § 9-3
Gjennomføring av medisinsk undersøkelse AML § 9-4

Opphør av arbeidsforhold

LOV / FORSKRIFT TARIFFAVTALE
ARBEIDSTAKERS BESLUTNING
Formkrav AML § 15-4 nr. (1) HA § 19 nr. 3
Tilbaketrekking av oppsigelse Avtaleloven § 36
Midlertidige arbeidsforhold AML §§ 14-9 nr. (5)
Oppsigelsesfrister AML § 15-3 HA § 19
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE PGA.
ARBEIDSTAKERS FORHOLD /
AVSKJED
Drøftingsplikt AML § 15-1 Se også HA kap. 4, Felleserklæringen 1. avsnitt
Oppsigelsesfrister AML § 15-3 HA § 19
Formkrav AML § 15-4 HA § 19 nr. 3
Virkning av formfeil AML § 15-5
Oppsigelsesvern i prøvetid AML § 15-6 HA § 18
Krav til saklighet AML § 15-7 (1)
Virkning av usaklig oppsigelse AML § 15-12
Oppsigelsesvern ved sykdom AML § 15-8 og § 4-6
Oppsigelsesvern ved svangerskap mv. AML § 15-9
Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv. AML § 15-10
Retten til å fortsette i stillingen AML § 15-11
Opphør av arbeidsforhold grunnet alder AML § 15-13 a)
Avskjed AML § 15-14
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE /
VIRKSOMHETENS FORHOLD
Drøftingsplikt AML § 15-1 og § 15-2 jfr. kap. 8 og § 7-2 (2) d) HA § 20. Se også; HA § 15A nr. 5 e og § 13 B nr. 3
Oppsigelsesfrister AML 15-3 HA § 19 og § 20 nr. 2
Formkrav AML 15-4 HA § 19 nr. 3
Virkninger av formfeil AML § 15-5
Krav til saklighet AML § 15-7, (1) (2) (3)
Utvelgelse HA § 20 nr.3 og nr.4
Virkning av usaklig oppsigelse AML § 15-12
Outsourcing AML § 15-7 nr. (3)
TVISTER OM ARBEIDSFORHOLD
Retten til å kreve forhandlinger AML § 17-3
Søksmålsfrister AML § 17-4

Virksomhetsoverdragelse

LOV / FORSKRIFT

TARIFFAVTALE

Definisjon AML § 16-1
Lønns- og arbeidsvilkår AML § 16-2
Reservasjonsrett AML § 16-3
Vern mot oppsigelse AML § 16-4
Drøfting og informasjon AML §§ 16-5 og 16-6 § 15 A nr. 5 e), § 13 B nr. 3

Tillitsvalgtes forhold

§ 15 A nr. 5 e), § 13 B nr. 3