Arbeidsgivers styringsrett

Styringsretten innebærer en rett til å treffe beslutninger som angår arbeidsforholdet, men den er underlagt en rekke begrensninger gjennom lovverket, tariffavtalene og den individuelle arbeidsavtale.

7 vurderingskriterier for styringsrettens grenser

Stillingsbetegnelse
Omstendigheter rundt ansettelsen
Sedvane i bransje
Praksis i det aktuelle arbeidsforhold og
hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen (Nøkk-dommen)
Alminnelig saklighetsnorm. Utøvelse av styringsretten stiller visse krav til:
a. saksbehandlingen
b. det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen
c. som ikke må være vilkårlig eller
d. basert på utenforliggende hensyn (Kårstø-dommen)
Avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet kan i kraft av styringsretten endres.

Vurderingskriteriene 1) til 6) er hentet fra høyesterettsdommene: 24.10.2000, Nøkk-dommen og 21.03.2001, Kårstø-dommen. Pkt. 7) er hentet fra HR 2016-11-09