Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Innleide vikarer har også rett til resultatbonus

I en fersk dom fra Høyesterett vant to oljearbeidere frem med krav om at de var omfattet av innleieselskapets resultatbonusordning. Det er gode nyheter også for deg som er ansatt i bemanningsforetak og jobber i finans.

Advokat Vegard Hildrum i Finansforbundet har studert dommen fra Høyesterett. Han mener dommen er gode nyheter for deg som er innleid vikar.

Dommen fra Høyesterett er viktig for alle som er ansatte i bemanningsforetak, uansett bransje. Den er også viktig for norsk arbeidsliv, ved at den fremmer arbeidsmiljølovens formål om å sikre reell likestilling mellom fast ansettelse og innleie av arbeidskraft.

Prinsipp om likebehandling

De fast ansatte i oljeselskapet fikk utbetalt bonus fordi selskapet gikk med gode overskudd, men de innleide ble holdt utenfor. De innleide ansatte gikk til sak mot bemanningsforetaket med krav om utbetaling av tilsvarende bonus som de fast ansatte.

Ved innleie fra et bemanningsforetak gjelder nemlig et prinsipp om likebehandling. Regelen skal sikre at fast ansatte og innleide arbeidstakere behandles likt, og dermed hindre at reduserte lønnskostnader kan tjene som motivasjon for å leie inn arbeidskraft.

Likebehandlingsregelen er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-12.

Likebehandler vederlag for arbeid og lønn

Hovedspørsmålet for Høyesterett var om «lønn» i likebehandlingsregelens forstand omfattet den resultatbaserte bonusordningen for de fast ansatte.

Arbeidsgiver argumenterte med at resultatbonusen ikke kunne anses som lønn, fordi den ikke var knyttet til den enkelte ansattes arbeidsutførelse eller prestasjon, men til oljeselskapets måloppnåelse og resultater. Det ble avvist av Høyesterett.

Høyesterett presiserer at lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen omfatter vederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Også bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid. Dette gjelder både individuelle bonusordninger og ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå. I hvilken form vederlaget ytes, eller om det kalles lønn, er ikke avgjørende.

Høyesterett er altså tydelig på at også vederlag på gruppenivå er å regne som lønn, og at det kan være ulike former for bidrag til en arbeidsprestasjon. Hvis selskapsbonus skal holdes utenfor lønnsbegrepet, så må bonusens vilkår utelukkende være basert på andre forhold enn arbeidstakers bidrag.

Utgangspunktet er at det er bemanningsforetaket, som arbeidsgiver, som har ansvar for å utbetale lønn til arbeidstakerne som leies ut. Virksomheten som leier inn en arbeidstaker er imidlertid solidarisk ansvarlig for lønnskravet; det innebærer at arbeidstaker kan kreve betaling direkte fra virksomheten som arbeidstaker leies inn til, dersom bemanningsforetaket ikke betaler.

Har du fortsatt spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt

Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Send oss en e-post 

Eller ring oss på 22 05 63 00