Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Innspill til høring om finansmarkedsmeldingen

Dette mener vi kunne vært enda bedre i meldingen.

Finansmarkedsmeldingen (regjeringen.no) er et sentralt næringspolitisk dokument som berører mange av de viktigste rammebetingelsene for næringen. I meldingen anerkjenner Regjeringen på flere områder den viktige rollen finansnæringen spiller.

Vi har sendt inn våre innspill til åpen høring om meldingen i Stortingets finanskomité, hvor vi deltar torsdag 28. april.

Dette er våre viktigste innspill:


Næringspolitikk og rammebetingelser for finansnæringen

Vi er glade for at det innføres en utvidet SMB-rabatt, og at de lokale bankenes betydning for regionalt næringsliv fremheves som viktig.

Vi skulle gjerne sett at regjeringen benyttet sjansen til å utjevne bufferkrav mellom såkalte IRB og standardmetodebanker nå som bankpakken er foreslått innført 1. juni. Dette hadde bidratt til mer like konkurransevilkår.

Kompetanse og krav til de ansatte i næringen

Næringen og de ansatte har over de siste årene blitt pålagt mange og omfattende krav til compliance, både når det gjelder arbeidet mot hvitvasking og terror, men også i arbeidet med bærekraftig finans og EU-taksonomien.

For at de ansatte skal kunne oppfylle kravene som stilles er det viktig at det settes av tid og ressurser til kontinuerlig kompetanseheving.

Grønn omstilling og finansnæringen

Det er særlig viktig at regjeringen støtter arbeidet som EU gjør innenfor bærekraftig finans. Norsk finansnæring og finansforetak er avhengig av stabile rammebetingelser og felles konkurransevilkår med sine europeiske motparter.

Vi har i flere sammenhenger vist til nødvendigheten av å satse mer på finansforskning. Vi foreslår derfor at det bør det etableres et kompetansesenter for bærekraftig finans og klima- og naturrisiko i Norge. Det vil også kunne bidra til økt kunnskapsformidling, relevant forskning og utvikling av finansielle verktøy med bærekraftsformål.

Lignende senter eller klynger finnes i allerede i Storbritannia og Sverige.

Digitalisering

Tilsynsmyndighetenes rolle i å veilede nye aktører og tjenester innenfor finansnæringen er vesentlig. Det er derfor et viktig signal at Regjeringen vil videreføre arbeidet med den regulatoriske sandkassen i Finanstilsynet.

Vi er spesielt positive til at Finansmarkedsmeldingen også omtaler regulatoriske sandkasser som opererer på tvers av ulike tilsynsmyndigheter.

Om Finansmarkedsmeldingen

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder.

Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.