Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Krever bedre skatteregler for ansattes medeierskap

– Regjeringen må legge bedre til rette for at ansatte kan gå inn på eiersiden i egen bedrift. Dagens skatteregler er ikke gode nok til å stimulere til dette, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

Forbundsleder Vigdis Mathisen mener mener at ansattes medeierskap løfter produktiviteten og demper ulikhetene, men at insentivene mangler.

Ny rapport

En fersk rapport som NyAnalyse har utarbeidet for Finansforbundet belyser virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i. Noe av bakteppet er den stadig skjevere fordelingen av verdiskapingen mellom ansatte og eiere i flere næringer, noe som bidrar til økende inntektsforskjeller. Medeierskap kan være et virkemiddel for en jevnere fordeling ved at kapitalen spres på flere hender.

Mangler lovrammer og insentiver

– Vi bør stimulere til medeierskap i mye større grad. Spesielt kollektive medeierskapsmodeller kan være et godt supplement til den nordiske modellen med sterke fagforeninger og høy grad av medbestemmelse. Men i Norge mangler vi både lovramme og insentiver for det, sier Mathisen.

Også insentiver for direkte, personlig eierskap bør styrkes.
– Regjeringen skal ha skryt for å ha utvidet ordningen med skattefri rabatt for ansattaksjer, sist i statsbudsjettet for 2021. Men det er ikke nok. Beløpsgrensene er forholdsvis lave og ordningen er lite brukt, sier Mathisen.

– I tillegg til en ytterlig utvidelse av beløpsgrensene foreslår vi å utsette tidspunktet for skattelegging og å skattlegge fordelen ut over rabattgrensen som kapital i stedet for lønn. Dette vil gi en betydelig forbedring av ordningen.

Støtte i forskning

Et overveldende antall internasjonale studier viser at bedrifter med ansatte på eiersiden har betydelig høyere produktivitet sammenliknet med konvensjonelle bedrifter. Ansatteide bedrifter viser seg dessuten å ha bedre innovasjons- og omstillingsevne, og å være mer motstandsdyktige i krisetider.

– I kjølvannet av pandemien må vi tenke nytt. Når medeierskap kan bidra til at vi skaper mer og fordeler likere, er tiden inne for å stimulere til det. Alle vinner på det. Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler, sier forbundslederen.

Lønn eller aksjeutbytte? Ja takk, begge deler

– Ansattes medeierskap i egen bedrift løfter produktiviteten og demper ulikhetene. Dette trengs i kjølvannet av pandemien. Men insentivene mangler, skriver vår sjeføkonom Sven Eide i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Ansatte bør eie mer av bedriften de jobber i

Bretter opp ermene for ansattes eierskap

– I en tid hvor bedriftene har lave inntekter, kan ordninger med medeierskap være et godt supplement til lønn. Det kan også lette likviditetsproblemer i bedriftene, sa finansminister på Finansforbundets webinar om medeierskap.

Les mer i Finansfokus

Kinderegget ansatte i finans ønsker seg

Medeierskap for ansatte fortoner seg som det reneste kinderegget. Forskning viser at det normalt styrker både lønnsomhet og innovasjon i bedrifter, men også organisasjonstilknytningen. Nå ønsker finansansatte seg bedre muligheter for medeierskap.

Les mer i Finansfokus

Webinar 01.02.21
Medeierskap: Bør ansatte eie mer av egen bedrift?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Finansforbundet har tatt initiativ til å hente inn mer kunnskap om virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i. Vi har bedt NyAnalyse om å se nærmere på dette, og de vil presentere en fersk rapport på vårt webinar.