Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Norske myndigheter må satse mer på sirkulær økonomi

Sett ambisiøse og tydelige mål på sirkulær økonomi. Det er Finansforbundets hovedbudskap til politikerne.

I Stortinget: Spesialrådgiver Eivind Friis Hamre, nestleder Arne Fredrik Håstein og leder for Politikk og Organisasjon Dag Arne Kristensen.

Finansforbundet møtte energi- og miljøkomiteen i Stortinget 8. november. Der minnet vi om at forbundet i flere har jobbet systematisk med bærekraft med særlig vekt på finansnæringens rolle og betydning. PWC-rapporten Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling (PDF) viser behovet for å se nærmere på temaet sirkulær økonomi.

Circular Norway fikk i oppdrag å se nærmere på dette, og lanserte i mars 2022 rapporten Finansnæringen som pådriver for en sirkulær økonomi (PDF). Her er flere anbefalinger både til myndighetene og finansnæringen som vi mener kan være av interesse for komiteen.

Anbefalinger til myndighetene

  • Sette ambisiøse og tydelige mål: Nasjonale myndigheter må sette konkrete mål og indikatorer for sirkularitet, både på nasjonalt nivå og for nøkkelnæringer.
  • Samarbeide og skape partnerskap: Offentlig-private samarbeid kan blant annet legge til rette for hybridfinansiering. Noen prosjekter er knyttet til spesielt høy risiko, eksempelvis fordi de er i veldig tidlig fase eller beror på teknologiutvikling. Her kan samarbeid mellom ulike aktører føre til at man sprer risiko og danner grunnlag for store samfunnsøkonomiske gevinster.
  • Bidra til å skape sirkulære markeder: Hvert år kjøper offentlig sektor varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser må bidra til å stimulere og utvikle sirkulære markeder.

Anbefalinger til finansnæringen:

  • Etablere et felles begrepsapparat: Finansnæringen bør utarbeide en felles forståelse for sirkulær økonomi. For å utvikle et felles begrepsapparat for sirkulær økonomi bør næringen se til definisjoner og verktøy som utvikles i Europa.
  • Videreutvikle konseptet lineær risiko: Finansnæringen bør samarbeide for å skape en dypere forståelse av konseptet lineær risiko. De kortsiktige og langsiktige konsekvensene må utredes for å forstå hvordan de påvirker virksomheter og finansnæringen. Næringen bør jobbe for å etablere praktisk risikoanalyseverktøy og scenariobaserte modeller.
  • Skape en sirkulær finanskoalisjon: En sirkulær finanskoalisjon bestående av representanter fra bank, skadeforsikring og investering, pensjon og kapitalforvaltning bør etableres for å akselerere utviklingen av sirkulære finansprodukter og kompetanse.
  • Utarbeide sirkulær kompetanse: Finansnæringen må styrke og utarbeide kompetanse på sirkulær økonomi for å bidra til å fremskynde overgangen til en sirkulær økonomi. Kompetanse på sirkulær økonomi må også styrkes i de utdanningsinstitusjonene som er relevante for finansnæringen.
  • Styrke digital kompetanse: Digital teknologi er en sentral komponent i sirkulær økonomi. Bruk av data og teknologi er en forutsetning for å kunne optimalisere ressursstrømmer. Videre er digitale plattformer en forutsetning for å skalere sirkulære løsninger. Finansnæringen må også kunne benytte datadrevet innsikt for å kunne rapportere på klima- og materialfotavtrykk i porteføljen.