Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Rapport: Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi

Norsk finansnæring er fortsatt i en tidlig fase av den sirkulære omstillingen.

EU har satt en klar retning for næringslivet og finansnæringen, og har mål om å bli et konkurransedyktig, ressurseffektivt nullutslippskontinent innen 2050. Sirkulær økonomi er et sentralt virkemiddel for å nå disse målene. Norsk finansnæring er i en tidlig fase av den sirkulære omstillingen.

Finansnæringen har et stort potensial til å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi. Men så langt oppleves sirkulære forretningsmodeller som usikre og den lineære risikoen blir sjelden vurdert. Kompetansebehovet er betydelig. Samtidig jobber EU hardt for å realisere sine sirkulære planer.

Dette viser rapporten “Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi. Den ble presentert på et webinar tirsdag 8. mars, hvor blant annet næringsminister Jan Christian Vestre deltok.

Se opptak:
Finansnæringen – pådriver for sirkulær økonomi?

I rapporten Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi gjør vi opp statusser nærmere på muligheter og utfordringer som norske selskaper står ovenfor, og presenterer tiltak og initiativer fra andre land som leder an den sirkulære omstillingen

Last ned rapporten (PDF)

Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi

Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom Finansforbundet og Circular Norway. Prosjektet er delvis finansiert av BI Stiftelsen for bank- og finansstudier.

Rapporten gir noen tverrgående anbefalinger som gjelder hele finansnæringen:

  • Etablere et felles begrepsapparat: Finansnæringen bør utarbeide en felles forståelse for sirkulær økonomi. For å utvikle et felles begrepsapparat for sirkulær økonomi bør næringen se til definisjoner og verktøy som utvikles i Europa.

  • Videreutvikle konseptet lineær risiko: Finansnæringen bør samarbeide for å skape en dypere forståelse av konseptet lineær risiko. De kortsiktige og langsiktige konsekvensene må utredes for å forstå hvordan de påvirker virksomheter og finansnæringen. Næringen bør jobbe for å etablere praktisk risikoanalyseverktøy og scenariobaserte modeller.

  • Skape en sirkulær finanskoalisjon: En sirkulær finanskoalisjon bestående av representanter fra bank, skadeforsikring og investering, pensjon og kapitalforvaltning bør etableres for å akselerere utviklingen av sirkulære finansprodukter og kompetanse.

  • Utarbeide sirkulær kompetanse: Finansnæringen må styrke og utarbeide kompetanse på sirkulær økonomi for å bidra til å fremskynde overgangen til en sirkulær økonomi. Endringer i lovgivning på nasjonalt og europeisk nivå (for eksempel EUs taksonomi) fordrer at næringen har tilstrekkelig kapasitet til implementering. Kompetanse på sirkulær økonomi må også styrkes i de utdanningsinstitusjonene som er relevante for finansnæringen.

  • Styrke digital kompetanse: Digital teknologi er en sentral komponent i sirkulær økonomi. Bruk av data og teknologi er en forutsetning for å kunne optimalisere ressursstrømmer. Videre er digitale plattformer en forutsetning for å skalere sirkulære løsninger. Finansnæringen må også kunne benytte datadrevet innsikt for å kunne rapportere på klima- og materialfotavtrykk i porteføljen.