Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Regjeringsplattformen: Positive signaler for finans

– Vi er godt fornøyd med det som varsles av politikk for finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en kommentar til regjeringsplattformen som ble fremlagt i dag.

Vigdis Mathisen

– Her er det flere temaer som går vår vei – og som vi har jobbet med over lang tid. Hun nevner særlig tre områder:

1. Like konkurransevilkår

Her vektlegges lokalbankers kjennskap til lokale forhold som verdifullt. Det styrker det lokale næringslivet og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. Videre heter det at reguleringen av norsk banksektor ikke skal påføre mindre banker unødig strenge regulatoriske krav.

– Dette har vi engasjert oss i lenge – og senest gjennom kampanjen om sparebankenes betydning for lokalsamfunn rundt omkring i landet, sier Mathisen. Likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker og mellom norske og utenlandske banker er også viktig.

2. Innretning på finansskatten

Den nye regjeringen vil ha en provenynøytral omlegging av finansskatten og fjerne forhøyet arbeidsgiveravgift.

– Dette har vi diskutert med finanspolitikere i flere år, sier Mathisen. – Vi har møtt forståelse, men ingen ting har skjedd. Vi har ment at en ekstra skatt på ansatte i næringen treffer skjevt og medfører ytterligere nedbemanninger. Dagens uttalelse fra Støre og Vedum ser vi på som en seier, sier hun.

3. Ansattes del av verdiskapningen

I regjeringsplattformen fremgår det at de vil se på opsjonsbeskatningen med mål om at flere ansatte kan ta del i verdiskapingen i oppstarts- og vekstbedrifter.

– Vi ser på den foreslåtte ordningen som ett ledd i et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor. Fokuset i neste steg bør rettes mot brede medeierskapsordninger i privat næringsliv ellers, der mesteparten av verdiskapningen skjer, sier Finansforbundets leder.

Les hele regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet: