Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Revidert Nasjonalbudsjett: Mangler insentiver for bedre medeierskapsordninger

Regjeringen foreslår en ny opsjonsordning for oppstartsbedrifter, der opsjonsgevinster beskattes som kapitalinntekt og beskatning først skjer når aksjen selges. – Det er en forbedring av dagens ordning, men prinsippene bør gjøres gjeldende for flere selskaper og inkludere brede medeierskapsordninger, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Forslag til den nye ordningen blir omtalt i Revidert Nasjonalbudsjett 2021, som ble lagt frem i dag.

Bra for gründervirksomheter, men hva med de etablerte?

Gode rammevilkår for oppstartsselskaper er viktig for omstilling og innovasjon, og den nye opsjonsordningen er i så måte et velkomment bidrag. Nå må fokuset rettes mot brede medeierskapsordninger i privat næringsliv for øvrig, der mesteparten av verdiskapningen skjer.

– Det er positivt at ansatte eier aksjer i egen bedrift, derfor bør myndighetene legge til rette for det i alle selskaper. Det vil være gunstig for produktivitet, omstilling og innovasjon, samt at verdiskapingen fordeles på flere hender, sier Mathisen.

Rapport: Mange fordeler med medeierskap

I et webinar 1. februar med finansminister Jan Tore Sanner til stede la Finansforbundet frem en fersk rapport om ansattes medeierskap. Den viser at bedrifter der ansatte er medeiere har større omstillingsevne og innovasjonskraft, er mer produktive, og har høyere motstandsdyktighet i krisetider. Likevel er utbredelsen av medeierskapsordninger i Norge begrenset og insentivene mangelfulle.

Bærekraftig

Finansministeren fremhevet at medeierskap er et viktig tema å reise når vi diskuterer hvordan vi kan skape bærekraft i velferdssamfunnet vårt. Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget «Norge mot 2025» peker også i sin rapport på medeierskap som redskap for å fremme motivasjon og produktivitet, og som stabiliserende og tillitsbyggende tiltak i næringslivet.

I lys av den nye opsjonsordningen bør det ses på insentiver for brede medeierskapsordninger med nye øyne. Blant annet bør det vurderes å overføre skattleggingsprinsippene i den nye ordningen til ansattaksjer.

– Samfunnsgevinsten ved at flere ansatte blir eiere kan bli betydelig, mener forbundsleder Vigdis Mathisen.

Mer om medeierskap:

Lønn eller aksjeutbytte? Ja takk, begge deler

– Ansattes medeierskap i egen bedrift løfter produktiviteten og demper ulikhetene. Dette trengs i kjølvannet av pandemien. Men insentivene mangler, skriver vår sjeføkonom Sven Eide i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Ansatte bør eie mer av bedriften de jobber i

Bretter opp ermene for ansattes eierskap

– I en tid hvor bedriftene har lave inntekter, kan ordninger med medeierskap være et godt supplement til lønn. Det kan også lette likviditetsproblemer i bedriftene, sa finansminister på Finansforbundets webinar om medeierskap.

Les mer i Finansfokus

Kinderegget ansatte i finans ønsker seg

Medeierskap for ansatte fortoner seg som det reneste kinderegget. Forskning viser at det normalt styrker både lønnsomhet og innovasjon i bedrifter, men også organisasjonstilknytningen. Nå ønsker finansansatte seg bedre muligheter for medeierskap.

Les mer i Finansfokus

Webinar 01.02.21
Medeierskap: Bør ansatte eie mer av egen bedrift?

Kun for medlemmer.
Du må være innlogget for å se dette webinaret.

Finansforbundet har tatt initiativ til å hente inn mer kunnskap om virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i. Vi har bedt NyAnalyse om å se nærmere på dette, og de vil presentere en fersk rapport på vårt webinar.