Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Stormøte med statsråder om sirkulær økonomi

– Finansnæringen kan være en pådriver i omstillingen til en mer sirkulær økonomi, mener Finansforbundets nestleder Arne Fredrik Håstein. Fredag 3. februar ga han forbundets anbefalinger til klima- og miljøministeren og næringsministeren.

Nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein fikk tre minutter til å legge frem forbundets innspill til klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre.

Se TV-opptak og program på regjeringens nettsider

Hva er sirkulær økonomi?

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. (fra Miljødirektoratet)

Næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterte til stormøte for å belyse:

 1. Hva betyr EUs politikk for Norge og norsk næringsliv?
 2. Hvordan vil norske myndigheter støtte opp under omstillingen?
 3. Hva er status og de viktigste utfordringene i ulike sektorer og næringer?

Angår deg

Sirkulær økonomi vil påvirke finansnæringen og norske finansarbeidsplasser de neste årene. Forsikring er allerede godt i gang, med for eksempel resirkulering ved bilskader og reparasjoner av mobiltelefoner. Håstein mener vi i Norge har gode forutsetninger til å bli et foregangsland innenfor sirkulær økonomi, men at vi for tiden ligger langt bak land som Sverige og Nederland. Nøkkelordet er kompetanse.

– Omstillingen til sirkulær økonomi angår ansatte i finans, fordi det handler om å få på plass kompetanse, data og produkter ansatte trenger for å henge med i endringer i forretningsplaner, produksjonsløsninger og risikovurderinger fra kundene, sier Håstein.

Finans kan være en pådriver

Finansforbundet har gjennom flere år jobbet systematisk med bærekraft med særlig vekt på finansnæringens rolle og betydning. Vi har produsert flere rapporter, og blant annet sett nærmere på hvordan vår næring kan være en pådriver i omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Forbundets nestleder vil med bakgrunn i dette arbeidet adressere både myndighetene og finansnæringen med følgende anbefalinger:

Anbefalinger til myndighetene:

 • Sette ambisiøse og tydelige mål: Nasjonale myndigheter må sette konkrete mål og indikatorer for sirkularitet, både på nasjonalt nivå og for nøkkelnæringer.
 • Samarbeide og skape partnerskap: Offentlig-private samarbeid kan blant annet legge til rette for hybridfinansiering. Noen prosjekter er knyttet til spesielt høy risiko, eksempelvis fordi de er i veldig tidlig fase eller beror på teknologiutvikling. Her kan samarbeid mellom ulike aktører føre til at man sprer risiko og danner grunnlag for store samfunnsøkonomiske gevinster.
 • Bidra til å skape sirkulære markeder: Hvert år kjøper offentlig sektor varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser må bidra til å stimulere og utvikle sirkulære markeder.

Anbefalinger til finansnæringen:

 • Etablere et felles begrepsapparat: Finansnæringen bør utarbeide en felles forståelse for sirkulær økonomi. For å utvikle et felles begrepsapparat for sirkulær økonomi bør næringen se til definisjoner og verktøy som utvikles i Europa.
 • Videreutvikle konseptet lineær risiko: Finansnæringen bør samarbeide for å skape en dypere forståelse av konseptet lineær risiko. De kortsiktige og langsiktige konsekvensene må utredes for å forstå hvordan de påvirker virksomheter og finansnæringen. Næringen bør jobbe for å etablere praktisk risikoanalyseverktøy og scenariobaserte modeller.
 • Skape en sirkulær finanskoalisjon: En sirkulær finanskoalisjon bestående av representanter fra bank, skadeforsikring og investering, pensjon og kapitalforvaltning bør etableres for å akselerere utviklingen av sirkulære finansprodukter og kompetanse.
 • Utarbeide sirkulær kompetanse: Finansnæringen må styrke og utarbeide kompetanse på sirkulær økonomi for å bidra til å fremskynde overgangen til en sirkulær økonomi. Kompetanse på sirkulær økonomi må også styrkes i de utdanningsinstitusjonene som er relevante for finansnæringen.
 • Styrke digital kompetanse: Digital teknologi er en sentral komponent i sirkulær økonomi. Bruk av data og teknologi er en forutsetning for å kunne optimalisere ressursstrømmer. Videre er digitale plattformer en forutsetning for å skalere sirkulære løsninger. Finansnæringen må også kunne benytte datadrevet innsikt for å kunne rapportere på klima- og materialfotavtrykk i porteføljen.

Rapporter om bærekraft