Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Støtter hovedlinjene i pensjonsforliket

Finansforbundet mener det er riktig at aldersgrensen for når man kan ta ut pensjon økes i takt med levealderen.

Bedriftene bør nå se på de bedriftsinterne aldersgrensene som følge av forliket.

Vi er også tilfreds med at retten til dagpenger og sykepenger utvides til å gjelde også etter fylte 67 år. Det er en svakhet ved dagens system at man i dag ikke har rett til dagpenger og kun begrensede rettigheter til sykepenger etter 67 år.

Det er også bra at de som har fylt 67 år nå får rett til arbeidsledighetstrygd og sykepenger.

Forliket er ett av flere forslag som legger opp til at vi skal stå i jobb lenger. Finansforbundet vil derfor understreke at arbeidsgiverne nå må legge til rette for en kultur for at du og jeg faktisk har mulighet til å stå lenger i jobb. Blant annet ved å legge til rette for fleksibilitet i arbeidstiden og legge karriere- og kompetansetiltak gjennom hele livet.