Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vil ha mer kompetanse på digital sårbarhet

Landsmøtet 2022: Det er behov for ytterligere satsning på å heve finansansattes kompetanse på cybersikkerhet og å øke fokuset på hvordan teknologisk utvikling påvirker næringens beredskapsarbeid, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

For å motvirke den digitale sårbarheten i finansmarkedet og sikre at den finansielle infrastrukturen forblir robust og effektiv, spiller de ansatte i finansnæringen en vesentlig rolle. Dette var tema på Finansforbundets landsmøte denne uken. Dette vil kreve økte bevilgninger fra både statlige aktører og finansnæringen generelt.

Økt bruk av blant annet åpne API-er, skytjenester og kunstig intelligens har bidratt til høy innovasjonstakt i næringen. I tillegg har nye reguleringskrav bidratt til nye løsninger og mer konkurranse. Denne økende graden av digitalisering medfører også at flere bedrifter i stadig større grad velger å outsource deler av sine digitale verdikjeder. Lange digitale verdikjeder, ofte utenfor landets grenser, medfører økt kompleksitet og dermed også større sårbarhet.

  For å sikre en robust finansiell infrastruktur, som kan håndtere et geopolitisk trusselbilde i stadig endring, er det viktig å heve IKT-kompetansen blant de ansatte, sier Mathisen.

Finanstilsynet anser de mest sentrale truslene i finanssektorens bruk av IT for å være sårbarheter i bedriftenes forsvarsverk mot digital kriminalitet og IT-drift, i tillegg til risikoen for informasjonslekkasje. Samarbeid på tvers av finansnæringen og offentlige etater er avgjørende for å lykkes med et helhetlig og effektivt beredskapsapparat i Norge. Her er blant annet samarbeidet mellom Finanstilsynet og NFCERT som sektorvis responsmiljø for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser et godt eksempel.

I internasjonale sammenligninger scorer Norge svært høyt på bruken av digitale finansielle tjenester. Tekniske løsninger utviklet av og for norsk finansnæring har i tillegg bidratt til å muliggjøre flere offentlige tjenester. Dette gjør at finansnæringens infrastruktur har en sårbarhet også utover egen næring.