Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hva er en tillitsvalgt – og hva kan du bruke dem til?

Det kan oppstå ulike problemstillinger på en arbeidsplass, men heldigvis er det god hjelp å få. Finansforbundets advokat, Jan Roald Heiberg, svarer på alt du trenger å vite om den tillitsvalgtes oppgaver og hva en tillitsvalgt kan gjøre for deg. 

DIN STØRSTE FORDEL: Tillitsvalgte er der for deg på arbeidsplassen, og sørger for at du får alt av info du trenger når det skjer endringer i bedriften. Foto: Getty Images

Er du organisert har du mange fordeler som tjener deg godt. Kurs, stipend, juridisk hjelp og gode rabattavtaler på bolig og forsikring. Men én fordel det vanskelig kan settes en pengesum på, er din tillitsvalgte på arbeidsplassen.

De er fysisk tilstede med øyne og ører, godt utstyrt med kunnskap om arbeidsliv, omstilling og dine rettigheter. Den tillitsvalgte er der for deg: For at du skal få den hjelpen og informasjonen du trenger, og for at du skal vite om alle mulighetene du har for å utvikle deg. Men hva kan du egentlig bruke dem til? Jan Roald Heiberg i Finansforbundet svarer på ofte stilte spørsmål om vervet.

Hva innebærer det å være en tillitsvalgt?

– En tillitsvalgt er et viktig bindeledd mellom medlemmene og ledelsen. Den tillitsvalgte er også et talerør i henhold til informasjonsflyt og aktuelle saker som måtte oppstå. De skal bistå i alt fra lønnsforhandlinger til interne konflikter. 

Les hva Arbeidstilsynet skriver om tillitsvalgte.

Hvem kan være tillitsvalgt?

– Alle som er medlem hos oss kan være tillitsvalgt, det er lokaldemokratiet som avgjør det innad i bedriften. Selv om det ikke er strenge formelle krav for å bli valgt, er det ofte fordelaktig om representanten har forståelse for både bedriftens behov og arbeidstakernes interesser. 

Hva kan en de hjelpe meg med?

En tillitsvalgt skal ivareta de ansattes generelle arbeidsvilkår, samt lønn- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtalen. Den skal også bistå i personalsaker eller ved konflikt. En tillitsvalgt er ofte involvert i ansettelser, og er med for å sikre at ingen bryter regelverket for hva man har lov til å spørre om under intervjuene.

– Kort fortalt kan ansvaret deles inn i to hovedpilarer: Den ene er å være medlemmenes representant opp mot ledelsen. Den tillitsvalgte er en drøftings- og forhandlingsmotpart i spørsmål som gjelder alle ansatte. Den andre hovedpilaren er når den tillitsvalgte jobber med enkeltindividet kontra hele medlemsmassen, for eksempel hvis det oppstår konflikt. Da er den tillitsvalgte en viktig bisitter opp mot ledelsen for å finne løsninger og kartlegge alle mulighetsrom.  

ADVOKAT Jan Roald Heiberg forteller at de tillitsvalgte er tilstede i alt fra lønnsforhandlinger til interne konflikter. Foto: Finansforbundet

Hva er typiske oppgaver for en tillitsvalgt?

Vanlige oppgaver er å hjelpe de ansatte på arbeidsplassen, og sørge for god informasjon. En tillitsvalgt skal kalle inn til ulike møter og besvare spørsmål om medlemmers rettigheter som lønn, avtaler, pensjon, hel- og deltid, oppsigelser og turnus. 

– Det å være representant i alle disse foraene er kanskje den viktigste arbeidsoppgaven de har, samt å sikre muligheten til innflytelse, muligheten til å bli representert i beslutningsorganet. 

Og så er det å bidra til at regelverket følges i bedriften, det å hjelpe ledelsen i å forstå og oppdatere medlemmene i form av hvilke rettigheter de har. At man er en kunnskaps- og informasjonskanal. 

Er det noen typiske misoppfattelser om rollen?

– Noen tenker kanskje at den tillitsvalgte er for nære ledelsen, og ikke er så nøytrale som de skal være. Men det er som regel en misoppfattelse og heldigvis unntaksvis. 

Hvordan kan en tillitsvalgt få med seg alt som skjer på arbeidsplassen? 

– Det betinger tilgang og nærhet til medlemmene, at man forstår hva medlemmene er opptatt av og hva som rører seg på den aktuelle arbeidsplassen. Det kan være enklere å ha denne dialogen i små bedrifter der det er små forhold, kontra større konsern som igjen har en større tillitsvalgtstruktur.  

Kan de hjelpe meg i en lønnsforhandling?

– Absolutt. I en lønnssituasjon er en tillitsvalgt med i de lokale drøftingene. Da dreier det seg ofte om hvor stor potten til de ansatte skal være, før dette igjen skal fordeles. Den tillitsvalgte skal være en sikkerhetsventil, sørge for at ingen blir glemt og sikre god lønnsfordeling. De har også normalt god oversikt over lønnsnivået i bedriften, og på den måten kan være en rådgiver for medlemmet i forhold til forventninger til lønn.

Les mer om dine medlemsfordeler (i tillegg til de tillitsvalgte).

Hva skjer hvis det oppstår konflikt?

– En konflikt starter ofte som en personalsak. Den tillitsvalgte bistår da medlemmet, og i mange tilfeller bidrar den tillitsvalgte til opprydding og avklaring slik at problemet løses lokalt før det blir en tilspisset situasjon eller et problem. 

– Dersom saken ikke blir løst lokalt kommer advokater inn i bildet. Og da er den tillitsvalgte en viktig støttespiller, nettopp fordi de kjenner godt til forholdene, jobber tett med medlemmene og i stor grad evner å være nøytrale. De vet ofte hvor mulighetsrommene og de alternative løsningene ligger.

Har den tillitsvalgte taushetsplikt?

– Formelt har de ikke taushetsplikt overfor medlemmet, men det ligger i tillitsforholdet og vervet. Medlemmene forventer ofte dette av den tillitsvalgte. Overfor arbeidsgiver har de ordinær taushetsplikt, og kan pålegges det i særskilte situasjoner. Men den gjelder uansett ikke ubegrenset.

Når burde jeg søke hjelp fra en tillitsvalgt?

– Ta kontakt med den tillitsvalgte dersom du har behov for kunnskap om bedriften eller arbeidsplassen, eller befinner deg i en vanskelig arbeidssituasjon. Dette kan være alt fra nedbemanning, lønnsforhandlinger, ved sykdom eller dersom det oppstår interne konflikter. 

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

– En tillitsvalgt er valgt av medlemmene og verneombud er valgt av de ansatte. Det er den formelle forskjellen. Verneombudets primæroppgave er å verne om arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske. Den tillitsvalgte har et mye bredere ansvarsområde og skal hjelpe i enkeltsaker, møter og sørge for at tariffavtalens krav oppfylles.

Er det noen som ikke kan være tillitsvalgt?

– I prinsippet kan alle bli tillitsvalgt så lenge man selv er medlem.

Unntaket er om du er i omsorgspermisjon. Det er en forutsetning at den tillitsvalgte velges innenfor den gruppen han eller hun skal representere. 

Hva må til for å lykkes som en god tillitsvalgt?

– God dialog med medlemmer og sosial kompetanse opp mot ledelsen.

Hva er fordelene ved selv å bli tillitsvalgt?

– Det er mange gode grunner: Du får en bredere innsikt i bedriften, du får kompetanseheving, du du får kunnskap om lover og regler, du utvikler deg på det personlige plan og du får mange relasjoner du må forholde deg til. Det er en utvikling som også er bra å ha på CV-en. 

Hvordan kan man bruke en tillitsvalgt ved nedbemanning?

– Den tillitsvalgte er allerede involvert i denne prosessen før det blir kjent for de ansatte. Dersom et medlem blir nedbemannet, omplassert eller berørt på andre måter kan man rådføre seg med den tillitsvalgte om faktum og prosess, rettigheter samt hvilke alternative muligheter som finnes. Den tillitsvalgte skal være en god sparringspartner.

Hva hvis jeg ikke er fornøyd med jobben den tillitsvalgte gjør?

– Prøv først å avdekke misnøyen. Hva har skjedd? Deretter kan du snakke med hovedtillitsvalgt og høre om det finnes en annen tillitsvalgt du kan forholde deg til. I ytterste konsekvens kan de ringe til sekretariatet for rådgivning og bistand. Men da gjør vi oppmerksom på at tillitsvalgte vil bli informert om dette, men hvor medlemmet anonymiseres. 

Hva er dine rettigheter som tillitsvalgt?

Som arbeidsplassens representant for de ansatte har du rett til forhandlinger, medbestemmelse og innflytelse. Du vil få innsyn i regnskap og økonomiske forhold. Det skal bli frigjort tid til å utføre tillitsvervet, og du vil være blant dem som får forhåndsinformasjon.

 Jeg har ingen tillitsvalgt på jobben – hva gjør jeg? 

Ingen skal stå alene i en vanskelig situasjon. Har du ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, må du ta kontakt med fagforeningen. De skal kunne hjelpe deg å gjennomføre et medlemsmøte der dere kan få valgt en tillitsvalgt – og løse det eventuelle problemet.