Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Budsjettarbeid

Når det nærmer seg 4. kvartal begynner budsjettprosessene i de fleste bedrifter.

I budsjettet legger du grunnlaget for neste års innflytelse på lønn, kompetanseutvikling og mer til.

Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid som tillitsvalgt fordi det er i denne perioden det legges føringer for neste års lokale lønnsoppgjør, penger avsatt til ansattes kompetanseøkning, investering i ny teknologi med mer.

Det første du må gjøre som hovedtillitsvalgt (eller den du delegerer til) er å forsikre deg om at det avholdes et møte mellom tillitsvalgte og ledelsen der det blir fremlagt forslag til budsjett og der de tillitsvalgte får anledning til å gi innspill.

Å engasjere seg i bedriftens budsjett for neste år, kan være den beste investeringen du gjør for å lykkes i tillitsvalgtarbeidet!

Gode tips

Lokalt lønnsoppgjør: I september/oktober er det to ting du må følge med på: Statistisk sentralbyrås beregninger av neste års lønnsvekst samt fremleggelse av forslag til statsbudsjettet. Begge steder fremkommer en antatt ramme for neste års lønnsoppgjør. Dette kan for eksempel være en ramme på 4%.

I bedriftens budsjett må du i nevnte tilfelle sikre deg at det settes av minimum 4% i økning av lønnsmassen, mer dersom forhold i bedriften skulle tilsi det.

Sjekk også hva som settes av til kompetanseutvikling av de ansatte. Det er antakelig en post i budsjettet som blir viktigere og viktigere for å sikre at medlemmene er attraktiv arbeidskraft.

En annen post å merke seg er hva som settes av til investering i IKT. Dette er investeringer som på sikt vil få konsekvenser for bemanningen i bedriften og på kompetansen til de ansatte.

Det er mange andre poster i regnskapet som kunne vært nevnt, og her må du/dere som tillitsvalgte jobbe med det som er viktigst hos dere lokalt.

Rett til å bli forelagt budsjett? Ja!

Finans Norge

I Finans Norge og Finansforbundets avtaleverk står det eksplisitt i Hovedavtalen.

Utvalget skal:

Forelegges og gi uttalelse om forslag til årsbudsjett, herunder delbudsjett vedrørende utdanningsutgifter.”

Virke

I Virkes hovedavtale står det:

Informasjon

De tillitsvalgte skal så tidlig som mulig orienteres om forhold som bedriften ved møte med alle ansatte eller ved oppslag ønsker å informere hele arbeidsstokken om.

Eventuelt

Drøftinger

Bedriftens ledelse og de tillitsvalgte (arbeidsutvalget) skal drøfte:

  • De alminnelige lønns- og arbeidsforhold i bedriften
  • Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og driftsmessige stilling og utvikling
  • Forhold som har umiddelbar sammenheng med deres arbeidsplass og den daglige drift”

Spekter

I hovedavtalen for Spekter fremkommer bestemmelsene slik:

Drøftelser om virksomhetens ordinære drift

Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte:

  • forhold som vedrører virksomhetens driftsmessige og økonomiske status og utvikling
  • forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift, herunder virksomhetens praksis for innleie av arbeidskraft.
  • de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten.
  • tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Årsoppgjøret skal forelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt.

Drøftelser skal holdes regelmessig og så tidlig som mulig, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. Det skal foreligge dokumentasjon på at drøftelsene er avholdt. Dersom drøftelsene angår arbeidstakernes alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten, skal det føres referat.”

Var dette nyttig?