Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Et sterkt varslingsvern – også for tillitsvalgte

Høyesterett har fastslått at en e-post sendt fra en tillitsvalgt til HR-sjefen i Nortura var et varsel etter arbeidsmiljøloven. Avklaringen var avgjørende for om den tillitsvalgte er gitt varslervern og følgelig kan kreve oppreisningserstatning ved gjengjeldelse.

Dommen (HR2023-2430-A) gir to viktige presiseringer det er verdt å merke seg når det gjelder varslingsreglene:

  1. Terskelen for når en ytring regnes for et varsel er lav
  2. Det gjelder ikke et strengere krav for tillitsvalgte ved inngivelse av et varsel

Kort om saken

Den tillitsvalgte bistod en ansatt i en personalsak. I et møte der den ansatte fikk muntlig advarsel reagerte tillitsvalgte på HR-ansvarliges opptreden. Dette var bakgrunnen til e-posten som ble sendt HR-sjefen, som ikke selv deltok i møtet. I e-posten ble det gitt uttrykk for at HR-ansvarlige trakasserte den ansatte, ved blant annet mangelfull saksbehandling og en kommunikasjonsform som var «arrogant, ufin og respektløs». HR-sjefen ble så oppfordret til å følge opp at tilsvarende ikke gjentok seg.

Tillitsvalgte oppfatter selv å ha blitt utsatt for reaksjoner i etterkant av e-posten ved blant annet å ha blitt omplassert til annen avdeling. Dette spørsmålet ble henvist til lagmannsretten å vurdere i ny dom.

Det Høyesterett tok stilling til var om e-posten var et varsel i lovens forstand. Avgjørende var om Nortura hadde rimelig grunn til å oppfatte at tillitsvalgte ved e-posten sa fra om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Lav terskel for varslervern

Kritikken i e-posten gikk utover det å være uenige i grunnlaget for advarselen. Høyesteretts kom til at beskrivelsen av HR-ansvarliges opptreden var i strid med kravet til hensynsfull opptreden i Norturas arbeidsreglement, altså et kritikkverdig forhold i virksomheten. Formuleringene i e-posten ga derfor Nortura rimelig grunn til å oppfatte den som et varsel.

Ikke et svekket vern for tillitsvalgte

Det hadde ingen selvstendig betydning for klassifiseringen av e-posten at varsler var en tillitsvalgt. Arbeidsgiver ble ikke hørt med at det må være en antagelse om at henvendelser fra tillitsvalgte gjelder forhold som partene, blant annet etter tariffavtaler, har løpende dialog om. Med andre ord er det ingen egen terskel for varsling fra tillitsvalgte.

En ansatt kan alltid varsle via tillitsvalgte. At varsler også kan komme fra den tillitsvalgte selv må arbeidsgiver være forberedt på.

Varslingsreglene:

Bestemmelsene om varsling følger av arbeidsmiljølovens Kapittel 2-A Varsling (§§ 2 A-1 – 2 A-8)

Var dette nyttig?